Rahvuskonservatiivne uudiste- ja arvamusportaal
Saada vihje: info@uueduudised.ee

Jaak Madison: „Kui trammi tuleb uriinist ja alkoholist lehkav kodutu, siis ära krimpsuta nägu – ei tahaks ju ometi vihakuritegu toime panna.“

23.01.2021
Brüsselis endas on kodutud suur probleem. (Foto: Scanpix)

“Euroopa Liit kutsub liikmesriike aporofoobiat liigitama vihakuriteoks. Aporofoobia on hirm vaesuse ja kodutute ees. Võib öelda, et Brüssel käsib liikmesriikide kodanikel hakata armastama kodutuid.

Nii et kui järgmine kord tuleb trammi kusest ja alkoholist lehkav kodutu, siis ära krimpsuta nägu midagi. Sa ei tahaks ju ometi vihakuritegu toime panna.

Veel kutsub Euroopa Liit tunnistama kehtetuks kõik seadused ja meetmed, mille alusel kriminaliseeritakse või karistatakse inimesi kodutuks olemise eest või sellega seotud käitumist (näiteks magamist või söömist avalikes kohtades). Keelatud oleks ka kodutute sunniviisiline väljasaatmine avalikust ruumist.

Kujutage ette olukorda, kus lähete laste ja koeraga parki ilusat ilma nautima ja vastu vaatab kodutute telgid, nende prügi ja väljaheited. Või kui mänguväljakul joovad ja vedelevad ühiskonna heidikud. Politseid poleks sel juhul mõtet teavitada, sest neil oleks keelatud kodutut sunniviisiliselt eemaldada avalikust ruumist. Võib juhtuda, et hoopis sina saad vihakuriteo süüdistuse.

Kodutuse probleem on Euroopas suurenemas. Ühelt poolt on siin süüdi kõrged elamispindade hinnad ja teisalt immigratsioon. Massiline arv sisserändajaid, kel puudub õiguslik alus asüülile ja rahalised vahendid, ainult süvendavad probleemi.

Eestis on kodutud enamasti ise valinud sellise elustiili. Meil on kodututele mõeldud öömajad olemas, aga paljud kodutud otsustavad tänava kasuks, sest varjupaikades ei tohi juua ega laksu all olla.

Brüsselis hommikul Europarlamenti tööle minnes on kodutud kõikjal. Isegi Europarlamendi lähistel näeb neid magamas, rääkimata metroodest ja parkides. Samasugust olukorda ma Eestis näha ei tahaks. Ei usu, et kodutute telgid muudaksid Kadrioru või Tammsaare pargi ilusamaks.

Hetkel on Eestis korrakaitseseadusega avalikus kohas magamine või telkimine keelatud, samuti kerjamine. Keskerakonna ja Reformierakonna (mõlemad kuuluvad ALDE gruppi, kes seda raportit toetavad) koalitsiooniga võib see aga tulevikus muutuda.

Jaak Madison, Euroopa Parlamendi saadik

LISA:
20. kutsub Euroopa Liidu Põhiõiguste Ametit üles paremini jälgima vihakuritegusid ja aporofoobiast ajendatud intsidente; rõhutab, et vaesus ja kodutus ei ole kuritegu; kutsub liikmesriike üles looma avalikus poliitikas mehhanisme kodutute turvalisuse tagamiseks ning määratlema avaliku julgeoleku poliitikas ka aporofoobia vihakuriteona; kutsub komisjoni ja liikmesriike üles keelustama ja käsitlema diskrimineerimist kodutuse või muu eluasemest tingitud seisundi alusel ning tunnistama kehtetuks kõik seadused ja meetmed, mille alusel kriminaliseeritakse või karistatakse inimesi kodutuks olemise eest või sellega seotud käitumist, näiteks magamist või söömist avalikes kohtades, samuti keelustama kodutute sunniviisiline väljasaatmine avalikust ruumist, välja arvatud juhul, kui neile pakutakse turvalist eluaseme alternatiivi, ja keelama nende isiklike asjade hävitamist;

26. kutsub liikmesriike üles kindlustama kõigile võrdne juurdepääs inimväärsele eluasemele, võitlema rassismi ning romavastasusega ja tagama, et kedagi ei diskrimineerita ühelgi põhiõiguste harta artiklis 21 sätestatud alusel; kutsub komisjoni ja liikmesriike üles tagama harta ja rassilise võrdõiguslikkuse direktiivi rakendamise ning samuti ELi romade integreerimise riiklike strateegiate raamistiku ja ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni rakendamise; nõuab, et nad pööraksid erilist tähelepanu valdkondadeülesele diskrimineerimisele; kutsub nõukogu üles võtma kiiresti vastu horisontaalse diskrimineerimisvastase direktiivi; kutsub komisjoni üles tõhusalt hindama liikmesriikide poliitilist pühendumust ja algatama rikkumismenetlusi nende liikmesriikide vastu, kes ei jõusta ELi diskrimineerimisvastaseid õigusakte või kriminaliseerivad kodutuid;

27. nõuab tungivalt, et liikmesriigid määratleksid ja rakendaksid slummide ja liiga kõrge üürihinna vastast poliitikat ning jagaksid selle poliitika häid tavasid;

28. märgib sügava murega, et romade tingimused on jätkuvalt äärmiselt murettekitavad ning paljud elavad sageli eraldatud asulates, mida iseloomustavad ebakvaliteetsed elutingimused; kutsub liikmesriike üles edendama ruumilise segregatsiooni kaotamist ja kaasama romadest abisaajad eluasemeprojektide väljatöötamisse, rakendamisse, jälgimisse ja hindamisse, tagamaks tõhusalt, et neile antakse teavet olemasolevate vahendite, samuti diskrimineerimisvastase poliitika ja mehhanismide kasutamiseks, et ennetada sundväljatõstmist ning tagada mittepaiksetele romadele piisavad ja asjakohased peatumiskohad; rõhutab tungivat vajadust hariduse ja üldsuse teadlikkuse tõstmise kampaaniate järele ning sellega seoses ka avaliku sektori investeeringute järele, mis on muutunud veelgi vajalikumaks ka COVID-19 pandeemia ohtude tõttu; nõuab tungivalt, et komisjon ja liikmesriigid kasutaksid kavandatud õiglase ülemineku fondi eluaseme-, tervishoiu- ja tööhõivealase olukorra parandamiseks, mis ei jäta kõrvale kedagi, sealhulgas romasid;

KASUTATUD ALLIKAD:
Report on access to decent and affordable housing for all 2019/2187(INI)). Kättesaadav: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0247_EN.html#title2

Global Homelessness Statistics (2021). Kättesaadav: https://homelessworldcup.org/homelessness-statistics/

Kodutus (2021). Kättesaadav: https://et.wikipedia.org/wiki/Kodutus#cite_note-:0-2