EKRE linnavolikogu fraktsioon kärbib eelarvemuudatustes Keskerakonna laiutamist Tallinnas

EKRE fraktsiooni algne koosseis Tallinna volikogus.

EKRE Tallinna linnavolikogu fraktsioon tegi 2019. aasta linnaeelarvesse kuus muudatusettepanekut, need tehti ühiselt fraktsioonina ja alla kirjutas esimees Urmas Reitelmann.

Muudatusettepanekutega vähendatakse PBK (Pervõi Baltiiski Kanal) rahastust (350 000 eurot) ja võetakse ära eraldised Tallinna Haigla projekteerimiseks (500 000 eurot). Põhjuseks on see, et PBK-t tellitakse maksumaksja raha eest puhast keskerakondlikku propagandat ning Tallinna Haigla on kõige ehedam rahapesuprojekt, jäänuk Savisaare riik-riigis loomise aegadest.

Samuti teeb EKRE fraktsioon ettepaneku kasutada 600 000 euro ulatuses reservrahasid ning võtta investeeringuteks täiendavat laenu 3 miljonit eurot.

EKRE fraktsioon soovib PBK-le ette nähtud propagandaraha suunata hoopis eralasteaedade toidukulude katteks. Ka eralasteaedades käivate laste vanemad on Tallinna linna maksumaksjad, seega ei ole kuidagi põhjendatud nende erinev kohtlemine munitsipaallasteaedades käivate laste vanematest.

EKRE teeb ka ettepaneku soetada linnale liiklussimulatsioonimudel. „Kuna liiklussagedused on kasvanud, tipptundidel on ummikud, siis selleks, et planeerida teedeehitusi ja liikluskorraldusmuudatusi, on vaja läbi mängida erinevad variandid. Näiteks ühe tänava sulgemisel muutunud liiklusskeemi mõju on palju laiem kui ainult suletud tänava lähiümbrus, see võib mõjutada mitmeid linnaosasid. Simulatsioonivahend aitab laiemalt vaadata mõjusid ning selle abil on võimalik suuri probleeme ennetada,“ tutvustab EKRE fraktsiooni nõunik Kadri Vilba.

Nõuniku sõnul ei piisa enam ühe piirkonna liiklusmudelist, Tallinnat peab vaatama kui tervikut. “Eriti oluline on liiklussimulatsioonimudeli olemasolu tulevase Tallinna peatänava projekteerimisel, sest see projekt mõjutab terve Tallinna liiklust. Liiklussimulatsioonimudel saab olema igapäevane töövahend Transpordiametile, Kommunaalametile, linnaosavalitustele jt, kes oma töös liikluse ja liikluse planeerimisega kokku puutuvad. Tegemist on pikaajalise ja olulise  investeeringuga,“ lisab Kadri Vilba.

Teise ettepanekuna soovib EKRE fraktsioon eraldada vahendid sadeveekanalisatsiooni pikaajalise kava väljatöötamiseks. Kadri Vilba ütleb, et tsiviliseeritud maailmas on sadeveega seonduv üks olulisemaid tee-ehituse elemente, Tallinn aga on sadevee teedelt ärajuhtimise osas Lääne-Euroopast ja naaberriikidest väga maha jäänud. Tallinna Vee ja Tallinna linna lepingu alusel peab kanalisatsiooni ja veejuhtimissüsteemid välja arendama Tallinna linn.

„Tallinna linna uute arenduste juures ei ole sadeveekanalisatsiooni, eelkõige Põhja-Tallinnas, Hipodroomi ristmiku piirkonnas, Paljassaares ja ka mitmel pool mujal. Sadeveekanalisatsiooni ei saa lahendada lokaalselt väiksel pindalal, selleks on vaja luua suur pilt, oleks võimalik hakata süsteemi arendama. Tegemist on pikaajalise ja linna arengut silmas pidades väga olulise investeeringuga,“ selgitab fraktsiooninõunik Kadri Vilba.

Neljanda ettepanekuga eraldatakse täiendavad 300 000 eurot Transpordiametile teekatete joonimiseks. Teekatemärgistus on Tallinnas kulunud ja kehvas seisus, liiklusohutuse tagamiseks on aga korras teekattemärgistus hädavajalik.

Viies ja kuues ettepanek sisaldavad endas täiendavate rahaliste vahendite suunamist kvartalisiseste teede ja kõnniteede remondiks ning tänavate rekonstrueerimiseks. Korras teed tõstavad liiklusohutust ning vähenevad veeremite (ka linnaliinibusside!) remondikulusid. “Samuti oleks targem mitte lasta tekkida remondivõlal, sest mida rohkem teed edasi lagunevad, seda kulukam on remont tulevikus ja ka teedeehituse hinnad on tõusuteel. Odavam on remontida kohe kui tulevikus,” nendib Kadri Vilba.

Kommentaarid