Rahvuskonservatiivne uudiste- ja arvamusportaal
Saada vihje: info@uueduudised.ee

Meie Nursipalu: harjutusvälja laienduse õiguspärasus on kaheldav

10.03.2023
Nursipalu kaitsjate rinnamärgid.
© Meie Nursipalu MTÜ

Liberaalide juhitavas riigis muutub kõik kaheldavaks, alates e-valimistest ja lõpetades Nursipalu harjutusvälja laiendamisega, sest seadustest hiilitakse mööda või siis rikutakse neid julmalt.

MTÜ Meie Nursipalu pöördus keskkonnaministeeriumi poole, et saada selgitust kaitseväe Nursipalu harjutusvälja laiendamise protsessi õigusliku aluse kohta, kuna MTÜ hinnangul on välja laienduseks algatatud keskkonnaministeeriumi valitsusalasse kuuluvate kinnistute üleandmine kaitseministeeriumile vastuolus seadusega.

Kaitseministeerium on alustanud oma haldusalasse enamuse laiendatavast Nursipalu harjutusväljaku alale jäävate riigimaade taotlemist keskkonnaministeeriumilt. Kaitseminister Hanno Pevkur on keskkonnaministrile saatnud kaks kirja maade üleandmise kohta. Kaitseministeerium taotleb kokku 80 kinnistut kogupindalaga 4869 hektarit.

“Kaitseministeeriumil puudub õiguslik alus taotleda keskkonnaministeeriumist maad endale riigikaitselisteks eesmärkideks, kuna Nursipalu harjutusväljaku laiendamise protsessi pole algatatud,” seisab ministeeriumile saadetud pöördumises, millele on alla kirjutanud Meie Nursipalu juhatuse liige Maarika Niidumaa.

Ta viitab ka vastuolule riigivaraseaduse sätetega, mis käsitlevad riigivara üleandmist ühelt ministeeriumilt teisele. “Riigivaraseaduse kohaselt võib riigivara valitsemise üle anda ühelt riigivara valitsejalt teisele, kui see muudab riigivara valitsemise otstarbekamaks või muul põhjusel, arvestades avalikku huvi. Riigivaraseadus sätestab ka, et riigivara valitseja võib taotleda teiselt riigivara valitsejalt talle riigivara valitsemise üleandmist, kui vara on vajalik tema õigusaktidest tulenevate ülesannete täitmiseks,” kirjutas Niidumaa.

Samuti tekib MTÜ sõnul vastuolu Võru valla üldplaneeringuga, mille kohaselt on Võru valla alale jääv laiendatava harjutusväljaku ala roheliste koridoride ja väärtulike maastike säilitamise ala.

Meie Nursipalu juhib tähelepanu ka asjaolule, et välja laienduse mõjusid pole piisavalt hinnatud. “Rohepöörde tegevusplaani 2023–2025 eelnõu kohaselt on rohepöörde tegevusplaan valdkondadeülene raamistik tegevustele, mis on vajalikud pikaajaliste keskkonna- ja kliimaeesmärkide saavutamiseks. Võrdselt negatiivse keskkonnamõju vähendamise kõrval tähendab see ka ettevõtete konkurentsivõime kasvatamist ning inimestele kvaliteetse ja puhta elukeskkonna tagamist. Nursipalu harjutusväljaku laiendamisest tulenevaid negatiivseid mõjusid ei ole uuritud. Seega oleks maade üleandmine ennatlik,” leiab Niidumaa ja lisab, et sama kehtib tervisemõjude kohta. “Rahva tervis on avaliku huvi objekt. Kuna Nursipalu harjutusväljaku laiendamisest tulenevaid mõjusid ei ole analüüsitud ja võimalikke ohte hinnatud, siis tuleks selle asjaoluga arvestada,” toonitab Niidumaa.

Meie Nursipalu tunneb muret ka harjutusvälja laiendamisega seotud metsaraie mahtude pärast. “Kaitseministeeriumi esindajad on avalikus meedias välja öelnud, et Nursipalu harjutusväljaku arendamisel raadatakse 3500–4500 hektarit metsa. Kohtumistel rahvaga andsid kaitseministeeriumi esindajad võimaliku metsa raadamise kohta vastandlikku infot. Vastavaid dokumente, mis maade kasutamist harjutusväljaku laiendamisel käsitleksid, ei ole. Ka antud asjaolust lähtuvalt oleks maade üleandmine kaitseministeeriumi haldusalasse ennatlik,” selgitas MTÜ juhatuse liige.

Lähtudes eeltoodust palub MTÜ Meie Nursipalu selgitust, kuidas muudaks kinnistute üleandmine nimetatud riigivara valitsemise otstarbekamaks ja kuidas see arvestaks avalikku huvi. Ühtlasi palub ühing kaitseministeeriumil esitada riigivaraseaduse eelpool mainitud sätte kinnituseks vara üleandmise taotlust põhjendava õigusaktidest tulenevate ülesannete täitmise selgitus. (BNS)