Rahvuskonservatiivne uudiste- ja arvamusportaal
Saada vihje: info@uueduudised.ee

Raul Siem: jõulumöll Rae vallavolikogus – reformierakondlasest volikogu esimees teenis umbusalduse

20.12.2022
Raul Siem
© UU

Rae vallavolikogu opositsioon – EKRE, Eesti 200, sotsiaaldemokraadid ja Isamaa esitasid tänasel vallavolikogu istungil volikogu esimehele Tõnis Kõivule umbusaldusavalduse. Hääletamine toimub jaanuaris. Rae vallavolikokku kuulub 25 liiget, neist 14 kuulub Reformierakonda. 

Lisaks sellele astusid tagasi kõikide komisjonide aseesimehed, mille tulemusena lõppesid ka komisjonide esimeeste volitused komisjonide tööd juhtida. See tähendab seda, et Rae vallavolikogu on jõudud Reformierakonna diktaadi all olukorda, kus volikogu töö on komisjonide tasandil seiskunud. See, et Rae vallavolikogu esimehele esitatakse umbusaldusavaldus, ei ole kahjuks harukordne juhtum. Tegemist on tänavu juba teise umbusaldusavaldusega ja ikka samal põhjusel – volikogu esimees ei pea kinni kehtivast õigusest, moonutab tegelikkust ja mõjutab volikogu liikmete arvamusvabadust ehk ei juhi volikogu tööd erapoolikult.

See tendents on selgelt süvenev ja sarnase mustriga mida Reformierakond viljeleb riigi tasandil. Põhjus, miks selline üleolev käitumismuster ja riikliku poliitika hingus on jõudnud kohaliku omavalitsuse tasandile, on otseselt seotud kahe tooli printsiibiga. Seda viljeletakse ka Rae vallavolikogus, mida ilmestab asjaolu, et tänases umbusaldusavalduses on ära märkimist leidnud ka Mart Võrklaev, kes on nii Rae vallavolikogu liige ja volikogu aseesimees, Rae Reformierakonna fraktsiooni aseesimees kui ka Riigikogu liige ja Riigikogu Reformierakonna fraktsiooni esimees. Umbusaldust Mart Võrklaevale küll ei avaldatud, sest otseselt volikogu tööd ta kõnealusel volikogu istungil ei juhtinud, aga puutumust umbusaldust väärinud teguviisiga omas ta allakirjutanute hinnangul, ära märkimiseks piisavalt.

Mis siis juhtus? Juhtus iseenesest väga lihtne asi. Eelarvestrateegiast arvati vallavalitsuse muudatusettepaneku põhjal välja opositsiooni ettepanek koolibussitee remonttööde teostamiseks. Volikogu liikmete küsimusele, miks selline ettepanek tehti, ei osanud vallavalitsus üllatuslikult vastata enamat, kui seda, et – poliitika on kompromisside kunst ja tegemist oli Reformierakonna fraktsiooni seisukohaga. Seega ilmnes tõsiasi, et tegemist ei olnudki vallavalitsuse muudatusettepanekuga, vaid Rae  Reformierakonna fraktsiooni muudatuseettepanekuga, mida formaalselt esitleti volikogule vallavalitsuse ettepanekuna. Miks otsustasid fraktsiooni juhid Tõnis Kõiv ja Mart Võrklaev, seda muudatusettepanekut fraktsiooni nimel mitte teha, vaid lasid vallavalitsusel volikogu eksitada, ei ole teada. Olenemata teo motiividest, oli tegemist siiski teoga, millega varjati tegelikku muudatusettepaneku tegijat ja initsiaatorit. Veelgi enam. Olenemata sellest, et täna ei ole selge, miks seda selliselt tehti, ei ole selge ka see, kas vallavalitsust selle ettepaneku tegemiseks ka survestati. Arvestades, et Mart Võrklaev olles Riigikogu Reformierakonna fraktsiooni esimees, Rae Vallavolikogu aseesimees, Rae valla Reformierakonna fraktsiooni aseesimees, omab ta isikuna selgelt mõju nii Rae vallavolikogu Reformierakonna fraktsiooni juhtimisele ja otsuste tegemisele, kui ka Rae vallavalitsuse liikmetele. Seetõttu ei saa antud juhul lõpuni välistada ka seda, et fraktsiooni esimehe ja volikogu esimehe poolt võib olla toime pandud korruptsioonivastase seaduse § 5 lg 3 sätestatud tegu ehk mõjuvõimu kasutamine, mis seisneb vallavalitsuse mõjutamises fraktsiooni eest muudatusettepanekut esitama. Umbusaldusavalduses sellekohaseid faktilisi tõendeid küll ei esitata, kuid mööndakse, et vallavalitsuse napisõnalisusest volikogu istungil selgituste andmisel, võib selliseid kahtlusi esile kutsuda küll.

Nõustun täielikult umbusaldusavalduse tooduga, et selline teadlikult läbipaistmatu ja eksitav käitumine on äärmiselt murettekitav ja taunitav. Leian samuti, et sellistel ametipositsioonidel olevatel isikutel peab olema eriti kõrge sisemine väärtustaju, väärtushinnangud ning suutlikkus eristada oma käitumises ja tegevuses mis on õiguspärane, ühiskondlikult aktsepteeritav ning mis mitte. Kahjuks sellist väärtustaju meil napib, nii riigi tasandil ja järjest enam ka kohaliku omavalitsuse tasandil.

 

Raul Siem, Rae vallavolikogu liige (EKRE)

 

 

Umbusaldusavalduse tekst

 

Umbusaldusavaldus esitatakse Rae Vallavolikogu esimehele Tõnis Kõivule seoses Rae vallavolikogu 15.11.2022 toimunud volikogu istungi kehtivale õigusele mittevastava tegevusega juhtimisega Rae valla 2023-2026 eelarvestrateegia menetlemisel.

Allakirjutanud on seisukohal, et volikogu esimees Tõnis Kõiv ei juhtinud 15.11.2022 toimunud Rae vallavolikogu istungi teise päevakorrapunkti arutelul volikogu tööd Rae valla põhimääruses sätestatud korras.

Rae vallavolikogu 15.11.2022 istungi teiseks päevakorra punktiks oli Rae valla 2023 – 2026. aastate eelarvestrateegia kinnitamine. Nimetatud päevakorra punkti raames tõusetus teravalt arutelu, mis seisnes vallavalitsuse poolt eelnõusse tehtud muudatuses, jätta Suursoo tee remont, mis on teatavasti koolibussitee, eelarvestrateegiast välja.

Volikogu istungil ei saanud volikogu liikmed muudatusettepaneku tegijalt ehk vallavalitsuse esindajalt mitte ühtegi sisulist vastust põhjuste kohta, miks kõnealune investeering ei ole mitte üksnes edasi lükatud järgmistesse perioodidesse, vaid on üldse eemaldatud valla 2023- 2026 eelarvestrateegia vaatest. Tulenevalt volikogu istungi protokollist on muudatusettepaneku tegemist vallavalitsuse poolt sisustatud üksnes tõdemusega – „…poliitika on kompromisside kunst ning fraktsioon on põhjalikult arutanud ja jõudnud sellisele seisukohale, et see objekt jääb hetkel välja“. Volikogu istungi kõnelause punkti arutelul jäi allakirjutanud volikogu liikmetele arusaamine, et kõnealuse muudatusettepaneku tegemine ei olnud initsieeritud mitte vallavalitsuse poolt, vaid Rae vallavolikogu Reformierakonna fraktsiooni poolt ning muudatusettepanekut tehes täitis vallavalitsus üksnes formaalset rolli. See tähendab otseselt seda, et Suursoo tee eelarvestrateegiast väljaarvamine ei olnud mitte vallavalitsuse enda algatus, vaid Reformierakonna fraktsiooni sisemise arutelu tulemus. Tegemist oli seega olemuselt Reformierakonna fraktsioon muudatusettepanekuga, mida formaalselt esitleti vallavalitsuse ettepanekuna. Arvestades, et Rae vallavolikogu Reformierakonna fraktsiooni esimees ja aseesimees on ühtlasi ka Rae vallavolikogu esimees ja aseesimees ehk Tõnis Kõiv ja Mart Võrklaev, siis on allakirjutanud volikogu liikmete jaoks täiesti arusaamatu, miks kõnealust muudatusettepanekut ei esitanud fraktsioon Rae valla põhimäärus § 25 lg 4 alusel, vaid kõnealuse fraktsiooni juhid, kui ka volikogu juhid otsustasid varjata volikogu liikmete eest kõnealuse muudatusettepanku tegelikku tegijat.

Allakirjutanute hinnangul on selline teadlikult läbipaistmatu ja eksitav käitumine volikogu esimehe ja aseesimehe poolt äärmiselt murettekitav. Oleme seisukohal, et sellisel läbipaistmatul ja eksitaval eelnõude muutmise praktikal ei ole volikogus kohta. Eriti murelikuks teeb selle asjaolu, et sellist menetluspraktikat viljelevad Reformierakonna fraktsiooni juhid, kes on ühtlasi ka volikogu juhid. Selline teadlikult eksitav käitumine on täiesti vastuvõetamatu ning lugupidamatu kohaliku kogukonna esindajate ehk volikogu liikmete suhtes.

Eeltoodust tingitult ja arvestades asjaolu, et muudatusettepaneku esitaja oma ettepanekut sisuliselt põhjendada ei suutnud, tegi volikogu liige Gerli Lehe ettepaneku panna muudatusettepanek hääletusele ning lisada Suursoo tee ehitus tagasi eelarvestrateegiasse maksumusega 70 500 eurot.

Volikogu esimees volikogu liikme tehtud ettepanekut panna muudatusettepanek hääletamisele, ei rahuldanud. Veelgi enam, volikogu esimees asus seisukohale, et ettepanekut ei saa üldse arutusele võtta põhjusel, et vastavalt Rae valla põhimääruse § 25 lõikele 5, saab  itmel lugemisel arutatavale eelnõule muudatusettepanekuid esitada kirjalikult juhtivkomisjoni määratud ajaks, mitte volikogu istungi ajal.

Allakirjutanute seisukohalt, on selline volikogu esimehe põhjendus kummastav ning selgelt vastuolus Rae valla põhimäärusega. Umbusaldusavalduse esitajad juhivad tähelepanu, et kõnealune volikogu liikme ettepanek ei olnud eesmärgiga esitada uut muudatusettepanekut, vaid panna olemasolev nn vallavalitsuse muudatusettepanek hääletusele.

Rae valla põhimääruse § 25 lg 15 kohaselt paneb istungi juhataja muudatusettepaneku hääletamisele ainult siis, kui mõni volikogu liige seda nõuab. Enne muudatusettepaneku hääletamist on ettepaneku tegijal, eelnõu algatajal, vallavanemal või tema asendajal, juhtivkomisjoni esindajal ja volikogu liikmel õigus ettepanekut kommenteerida.

Volikogu istungil toimus elav arutelu muudatusettepanekute esitamise ja hääletamise protseduurilistes küsimustes. Volikogu esimees jäi oma sisukoha juurde ning volikogu liikme põhimäärusest tulenevat nõuet, panna muudatusettepanek hääletamisele, ei rahuldanud.

Kokkuvõtvalt on allakirjutanud seisukohal, et 15.11.2022 toimunud volikogu istungil tekkis menetluslikult õigusvastane olukord, kus volikogu esimees ei võimaldanud teadlikult muudatusettepaneku hääletamist, mille tegelikuks initsiaatoriks ei olnud formaalselt muudatusettepaneku tegijana näidatud vallavalitsus, vaid tema enda poolt juhitud Rae vallavolikogu Reformierakonna fraktsioon. Sisuliselt tähendab see seda, et volikogu esimees mitte ainult ei eksitanud volikogu liikmeid tegeliku muudatusettepaneku tegija osas, vaid ei võimaldanud ka enda juhitud fraktsiooni poolt initsieeritud muudatusettepaneku hääletamist volikogus. Allakirjutanud ei saa antud juhul lõpuni välistada ka seda, et fraktsiooni esimehe ja volikogu esimehe poolt on toime pandud korruptsioonivastase seaduse § 5 lg 3 sätestatud tegu ehk mõjuvõimu kasutamine, mis seisneb vallavalitsuse survestamises fraktsiooni eest muudatusettepanekut esitama. Allakirjutanud kõnealusel fraktsioonikoosolekul küll ei viibinud, mistõttu mõjutamist otseselt kinnitada ei saa, aga abivallavanema napisõnalisusest volikogu istungil selgituste andmisel, võib selliseid kahtlusi esile kutsuda küll.

Juhime tähelepanu, et selline tegevus on kogumis taunitav ka seetõttu, et sellise käitumismustriga on kahetsusväärselt seotud ka Rae vallavolikogu Reformierakonna fraktsiooni aseesimees ja Rae vallavolikogu aseesimees Mart Võrklaev, kes on ühtlasi ka Riigikogu Reformierakonna fraktsiooni esimees. Allakirjutanud on kindlal seisukohal, et sellistel ametipositsioonidel olevatel isikutel peab olema eriti kõrge sisemine väärtustaju ning suutlikkus eristada oma käitumises ja tegevuses mis on õiguspärane, ühiskondlikult aktsepteeritav ning mis mitte. Arvestades, et Mart Võrklaev ei juhtinud Rae vallavolikogu istungit 15.11.2022, siis ei ole meie hinnangul Mart Võrklaev tegevus sedavõrd suures puutumuses tuvastatud õigusrikkumisega, mis vääriks käesoleva umbusaldusavalduse subjektiks olemist. Küll aga peame vajalikuks rõhutada, et enesekriitiline vaade peab säilima ka isikutel, kes töötavad avalikel juhtivatel ametikohtadel.

Eeltoodust tulenevalt ja juhindudes Rae valla põhimääruse § 40:

1. Esitame umbusaldusavalduse Rae Vallavolikogu esimehe Tõnis Kõivu umbusaldamiseks.

2. Palun lülitada umbusaldusavalduse hääletamine järgmise volikogu istungi päevakorda.

 

Allkirjastajad:

Mati Sarevet, Meelis Rosenfeld, Alex Kuusk Raul Siem, Leo Kunman, Evelin Ausmees, Priit Põldmäe, Marek Vahar, Gerli Lehe, Ain Böckler, Ülo Timuska