Eurobaromeetri uuring: neegrite ja araablaste integreerimine Euroopasse on äpardunud

Massiimmigratsioon tähendab Euroopa hukku.

Hiljuti läbiviidud üleeuroopalise uuringu tulemustest selgub, et suur osa Prantsusmaa, Saksamaa ja Rootsi elanikest peab immigrantide integratsiooni nende riigis läbikukkunuks.

Kõigi 28 Euroopa Liidu liikmesriigi elanike käest küsiti, kui edukas või ebaõnnestunud on nende meelest olnud nende riigis elavate immigrantide integreerimine. Üleüldiselt leidis 55% vastanutest, et integratsioon ei ole õnnestunud, 39% arvas, et on õnnestunud.

Kõige kehvem on olukord Rootsis – vaid 24% rootslastest leidis, et integratsioon toimib hästi. 73% aga pidas integratsiooni läbikukkunuks.

Saksamaal ja Prantsusmaal on see protsent samuti kõrge: vastavalt 63% ja 64% peab integratsiooni ebaõnnestunuks, 31% ja 27% õnnestunuks. Umbes samasugune tulemus oli ka Itaalias (63% ebaõnnestunuks ja 27% õnnestunuks).

Suurbritannias on pilt veidi positiivsem. Seal arvas 55% vastanutest, et integratsioon on olnud edukas ja vaid 36% arvas vastupidi.

Ungarlased olid suhtumises integratsiooni veidi optimistlikumad, kuid samas on Ungaris ka sealse karmima migratsioonipoliitika tõttu vähem sisserändajaid. Seega, vaid 32% ungarlastest pidas integratsiooni ebaõnnestunuks.

Eestlastest pidas integratsiooni Eestis ebaõnnestuks 61% vastanutest ja vaid 21% oli positiivselt meelestatud. Lätis ja Leedus leidis vastavalt 54% ning 46%, et integratsioon on läbikukkunud ja 26% ning 33%, et sellega on kõik hästi.

Küsitluse viis läbi uuringufirma TNS Political & Social kõigis EL-i liikmesriikides möödunud aasta oktoobris ja tulemused avalikustati selle aasta aprillis. Küsitlusele vastas 28 000 inimest.

Uuringu tulemused ühtivad paljuski ühe teise hiljuti läbiviidud küsitluse tulemustega, millele vastajates 78% pidas vajalikuks tugevdada piirikontrolli EL-i piiridel.

Kokkuvõtva raportiga saab tutvuda siin: http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/special/surveyky/2169

Allikas: Breitbart; Eurobarometer

Kommentaarid