Keskerakond tegi valitsusse pääsedes järske kannapöördeid (Keskerakonna täitmata lubaduste põhjalik nimekiri)

Keskerakonna esimees Jüri Ratas pidi peaministrina hakkama sõnu sööma.

Peaministripartei Keskerakond pole valijate ees oma lubadustes sõnu ja värve kokku hoidnud. Saades valitusse on enamasti need lubadused unustatud või tehtud hoopis kannapöörded.

Kui eelmiste Riigikogu valimiste eel lubas Kekserakond ühte, siis mitmes küsimuses muutusid hoiakud kardinaalselt pärast seda, kui nad valitsusse pääsesid.

Opositsioonis olles oli Keskerakond Rail Balticu projekti vastane, valitsusse saades tehti selles küsimuses aga kannapööre ning vaated muutusid kiiresti ja kardinaalselt.

Teiseks on Keskerakond propageerinud presidendi otsevalimiste ideed, kuid vaatamata lubadustele, pole selleni aastate jooksul jõutud. Kui Keskerakond 2017. aastal võimule tuli, sellest lubadusest taanduti.

Pärast valitsusse minekut on Keskerakond loobunud teistestki oma varasemastest seisukohtadest. Opositsioonis olles kritiseeriti valjuhäälselt omavalitsuste hulka vähendavat haldusreformi, pärast võimuvahetust toimus selles asjas taas meelemuutus.

Järgnev on vaid on osaline nimekiri Kekserakonna lubadustest, mida pole asutud või pole jõutud täide viia.

*Loob Eestis vähemalt 60 000 uut töökohta. TÄITMATA! 2015. a oli keskmiselt Töötukassas arvel 27 989 inimest. 2018. aasta augustis oli Töötukassas arvel 29 859 inimest.

*Kehtestab ettevõtluse tulumaksu ja loob regionaalseid eripärasid arvestavad maksuerisused.   TÄITMATA!

*Taastab klassikalise ettevõtte tulumaksu. Eristab füüsilise isiku tulumaksu ja ettevõtte kasumimaksu. Taastab klassikalise ettevõtte tulumaksusüsteemi ja alandab maksumäära 12%-ni. TÄITMATA!

*Kehtestab Eestisse sisenevale välismaisele kommertstranspordile teemaksu. Teemaksust saadava tuluga arendab ning muudab turvalisemaks meie peamisi transpordisõlmesid.”       TÄITMATA! Alates 01.01.2018 tuleb maksta teekasutustasu kõikide üle 3,5 tonniste veoautode eest, mis sõidavad avalikult kasutatavate teede võrgustikul. Reaalsuses maksavad maksu Eesti firmad,  mitte Eestisse sisenevad välismaised kommertstranspordi masinad.

*Toetab rahvuslikul kapitalil põhineva lennukompanii Estonian Airi

säilitamist ja arendamist. TÄITMATA! Estonian Air lasti hingusele.

*Alandab elektri-ja võrgutasusid. TÄITMATA! Elektrihind on ainult tõusnud. Nüüd peavad maksma püsitasu ka need, kes elektrit ei tarbi, nt suvilate eest.

*Heastab sundüürnikele omandireformiga tekitatud kahju. TÄITMATA!

*Kehtestab euroopaliku astmelise tulumaksu. Suurem maksukoormus peab langema neile, kelle majanduslik heaolu on suurem. TÄITMATA! Just keskklassi maksukoormus suureneski kõige rohkem. Kokku keerati tõeline soperdis, kus kannatajateks pensionärid, keskklass jt.

*Peab oluliseks, et tervist kahjustavate toodete aktsiisid tagaksid oma eesmärgi ehk pärsiksid nende toodete tarbimist. TÄITMATA! Tarbimine on suurenenud, sest Lätist tuuakse korraga suuri koguseid.

*Alandab elektriaktsiisi Euroopa Liidu miinimumi tasemele, kuna meie kliimavöötmes pole tegemist luksuskaubaga. TÄITMATA!

*Kehtestab Eestis tegutsevate pankade teenustasudele ülempiiri. TÄITMATA!

*Tõstab alampalga 1000 euroni. TÄITMATA! Alampalk oli 2018. a 500 eurot.

*Kehtestab „Võtmed tagasi“ süsteemi, kus raskustesse jäädes on võimalik anda laenuga soetatud vara (tagatis) tagasi ilma lisakohustusteta. TÄITMATA!

*Tõstab lastetoetusi – esimesele ja teisele lapsele 75 eurot kuus, alates kolmandast lapsest 300 eurot kuus. TÄITMATA! Esimene ja teine laps saavad 2019. aastal lapsetoetust 60 eurot kuus ja alates kolmandast lapsest 100 eurot kuus.

*Tagab iga lapse kohta lapsehooldustasu kuni kolmanda eluaasta lõpuni vähemalt 350 eurot kuus. TÄITMATA!

*Toetab paljulapselistele peredele pereautode soetamist. TÄITMATA!

*Toob alates 9. klassist õppekavadesse kohustusliku majandusõppe. TÄITMATA!

*Keelab alla 18-aastastele noortele energiajookide müügi. TÄITMATA! Eestis on energiajookide müümine keelatud alla 16-aastastele.

*Tagab toimetulekuraskustes perede lastele tasuta suvise sooja toidu. TÄITMATA!

*On vastu pensioniea tõstmisele, kuna tervena elatud aastad ja keskmine eluiga Eestis on Euroopa Liidu kõige madalamate seas. TÄITMATA!  Keskerakonna valitsemise ajal võeti vastu otsus siduda pensionile jäämine keskmise eluea pikkusega.

*Lubab pensioniealistel proteesidest kasutamata või ülejäänud raha kasutada hambaraviks. TÄITMATA!

*Loob elatisrahafondi. Töötab välja süsteemi, kus riik maksab üksikvanemale elatisraha toetust ja nõuab maksmisest kõrvalehoidvalt vanemalt sisse kohtu poolt välja mõistetud elatisraha. TÄITMATA!

*Suurendab eriarstiabi rahastamist ravijärjekordade lühendamiseks.

Haigushüvitiste rahastamine peab tulema Töötukassast. TÄITMATA!

*Vähendab ravimite käibemaksu 5 %-le. TÄITMATA!

*Keelustab kaupluses alkohoolse joogi jaemüügi pühapäeviti. TÄITMATA!

*Taastab Piirivalveameti. TÄITMATA!

*Tunnustab omavalitsuste vabadust liituda või mitte liituda. Igasugune reform ja ühinemine eeldab kohalike elanike ära kuulamist ning nende osalust võimaliku ühinemise ettevalmistamisel. TÄITMATA! Osa valdasid liideti sunniviisiliselt.

*Annab rahvale õiguse algatada seaduseelnõusid. Seaduseelnõu, mille Riigikogu peab arutlusele võtma, saavad esitada vähemalt 25000 hääleõiguslikku kodanikku. TÄITMATA!

*Toetab presidendi otsevalimist. President on põhiseaduse garant, institutsioon, mis peab rahvale tagama, et parlament ei ületaks oma põhiseaduslikke volitusi. Seepärast on oluline, et president saaks mandaadi otse rahvalt. TÄITMATA!

*Langetab teatri-, kontserdi- ja muuseumipiletite käibemaksu 5-le protsendile. Selle tulemusena on kultuuriürituste külastamine inimestele soodsam ning sellest osasaajaid rohkem. TÄITMATA! Piletite käibemaks on 2019. aastal 20%.

*Alustab Eesti 100. juubeliaastal Rahvusooper Estoniale uue maja ehitust. TÄITMATA!

*Tagab kõigile Eesti elanikele tasuta sissepääsu laulu- ja tantsupidudele. TÄITMATA!

*Loob noortele, kes tervislikel vm olulistel põhjustel ei saa ajateenistust läbida, mõistliku asendusteenistuse, mis valmistab neid ette kriisi- ja sõjaolukorras tugiteenuste osutamiseks elanikkonna kaitsel ja elutähtsate teenuste tagamisel. TÄITMATA!

Nimekiri ei ole kaugeltki lõplik.

Kommentaarid