Jüri Toomepuu: inimkapitalist ja riikide jõukusest

Arvamus,
©Uued Uudised
Eesti suurim väärtus on inimesed, kes seisavad Eesti eest.

Poliitikavaatleja Jüri Toomepuu kirjutab sellest, kui tähtsad on ühiskonnas inimesed, nende potentsiaal ja õiged valikud.

Inimene – kõige tähtsam tegur. Kuigi lahingus on relvad tähtsad, kõige tähtsamad on siiski sõdurid. Seda tõestasid need vähesed Sparta võitlejad, kes nende kuninga Leonidase juhtimisel astusid vastu tohutusuurele Pärsia kuninga Xerxsese väele Termopüülides.

Järgneb Google reklaam. Uute uudiste toimetus ei vastuta Google algoritmide poolt personaalselt teile suunatud reklaamide sisu eest. Soovitame usaldada ainult tuntud ja usaldusväärseid kaubamärke.

Seda tõestasid ka need 450 eestlast, suurelt osalt koolipoisid, kes astusid Vabadussõjas Narva all vastu rohkem kui kümme korda suuremale punaarmeelaste väele, ja nende relvavennad, kes olid võidukad palju paremini relvastatud Punaarmee ja Landeswehri vastu.

Kui Stalin alustas aastal 1939 rünnakut miljoni-suuruse, tankide ja kahuritega hästi varustatud Punaarmeega Soome vastu, mille rahva arv oli tollal ainult kolm ja pool miljonit, arvas ta, et Soome vallutab ta paari päevaga. Soome sõdurid arvasid teisiti. Üks ebameeldiv sõja tagajärg Soomele oli matta umbes miljon punaarmeelase laipa.

Intelligents, rahva heaolu ja riikide jõukus. Inimene on ka kõige tähtsam tegur rahva heaolus ja riikide jõukuses. Inimesed, kes on intelligentsed ja haritud, on tavaliselt ka jõukad ja samuti on riigid, mille elanikkonna nad koostavad. On muidugi erandeid – juhul, kui vähem intelligentsel ja puuduliku haridusega rahval on olnud õnn elada tohutute maa-aluste naftavarude otsas, nagu näiteks Katari kodanikel, siis võivad nad olla püsti rikkad, kuigi nad oma IQ ja haridustasemega ei hiilga.

Samas, kui andekas ja haritud rahvas, nagu eestlased, on kannatanud poolsada aastat vene kommunistliku okupatsiooni, võib neil tee jõukusele olla vaevaline. Pikas perspektiivis ja üldiselt on aga tugev seos riigi inimkapitali, mis koosneb peamiselt rahva keskmisest intelligentsusest ja rahva haridustasemest, ja rahva jõukuse vahel.

Ulsteri ülikooli psühholoogia professor Richard Lynn ja soome politoloog ja sotsioloog Tatu Vanhanen, kelle poeg Matti oli muide Soome peaminister aastast 2003 kuni 2010, tegid selle seose kohta põhjaliku uuringu mille tulemused nad avaldasid aastal 2002 oma raamatus „IQ and the Wealth of Nations“ (IQ ja Riikide Rikkus). Aastal 2006 nad avaldasid raamatu „IQ and Global Inequality“ (IQ ja Globaalne Ebavõrdsus), mis sisaldab uusi andmeid ja vastulauseid eelmise raamatu kriitikutele.

On loogiline järeldada ka ilma teaduslike uuringuteta, et targad inimesed ja targad rahvad saavad jõukamaks kui need, kes on vähesema mõtlemisvõimega. Kuna aga inimeste ja  rahvaste IQ erinevused tulenevad peamiselt nende geenide ja genofondide erinevustest, mis määrab ka nende rassilise kuuluvuse, kriitikutest puudus ei olnud. Tänapäeva „poliitilise korrektsuse“ ajastul ei tohi tunnistada, et mustanahaliste IQ on umbes ühe kuni kahe standardhälve võrra, st 15 kuni 30 IQ punkti, madalam valgete omast ja veelgi madalam Vaikse ookeani äärsete aasialaste IQst. Teadlasi, kes selliseid fakte avaldavad, tembeldatakse tihti poliitilise korrektsuse kütkes vaevlevate kriitikute poolt koguni rassistideks.

Teoreetiline alus. Autorid esitavad rahva IQ põhjustuse teooria, mis põhineb geenide ja keskkonna vastastikusel mõjul. Kõrge IQ soodustab paremat toitumist, kõrgemat haridust ja paremat tervishoidu. Need omakorda aitavad tõsta IQ testide tagajärgi. Nad leiavad, et rahva keskmise IQ tähtis tegur on rahva rassiline koosseis, ja väidavad, et see järeldus tuleneb faktist, et rahva IQ-d on võimalik ennustada rahva rassilisest koosseisust ja sellest, et sama rassi rahvaste IQ-d  on sarnased.

Inimkapitali arvestused. Lynn ja Vanhanen põhjendavad seda, et IQ testidega mõõdetud intelligents on peamine riigi jõukuse ja ka mitmete muude rahva heaolu meetmete põhjustaja, faktiga, et rahva keskmise IQ ja kirjaoskuse, kõrgema hariduse, eluea ja demokraatliku riigikorra vahel on tugev korrelatsioon, ja need on omakorda korrelatsioonis riigi sisemajanduse koguproduktiga. Nad leiavad, et kõrgema IQ ja kriminaalsuse vahel  on negatiivne korrelatsioon, mis on hea, aga samasugune seos rahva iibega rahva säilimise seisukohast hea ei ole.

Viimasel on ka nn düsgeenik efekt – vähem andekad inimesed muretsevad rohkem lapsi, mis pikapeale  põhjustab rahva keskmise IQ languse, või vähemalt aeglasema tõusu.

Kahekümnendal sajandil on inimeste keskmine IQ olnud tõusuteel. Seda uuris ja selgitas esmalt Uus-Meremaa Otago ülikooli professor James Robert Flynn, sestap kutsutakse seda fenomeni Flynn efektiks.

Autorid arvestasid tollal olemasolevatest andmebaasidest 113 rahva keskmise IQ ja 79 rahva IQ nende naabrite andmete alusel. Nad leidsid, et kõige kõrgem IQ, 107, oli  Hongkongis, millele järgnes Lõuna-Korea 106 punktiga. Allpool Sahara kõrbe asuvates Aafrika riikides, nn musta Aafrika rahvaste IQ oli suurelt osalt alla 70.

Keskmiseks IQ-ks arvestasid nad 100, Suurbritannia andmete alusel. Eestlaste keskmiseks arvestasid nad aastal 2002. aastal 97, põhinedes naaberriikide andmetel. Hiljem on IQ määramiseks kasutatud nn Programme for International Student Assessment (PISA) testide tagajärgi. Kuna eesti noored on viimasel ajal olnud maailma tippude hulgas, võib arvata, et ka eestlaste keskmine IQ sarnaneb Hongkongi, Lõuna-Korea ja Singapuri elanike või soomlaste omadega.

Veelgi detailsemad arvestused. Inimkapitali arvestust täpsustasid Ross Ülikooli professor Gerhard Meisenberg ja Richard Lynn aastal 2011. Nad avaldasid „Sotsiaal, Poliitika ja Majandusteaduse Žurnaalis“ (The Journal of Social, Political and Economic Studies) artikli „Intelligence: A Measure of Human Capital in Nations“ (Intelligents: Riikide Inimkapitali Mõõt).

Nad mõõtsid korrelatsioone rahva keskmise IQ, haridustaseme ja selliste muutujate vahel nagu riigi sisemajanduse koguprodukt, rahva ostujõud, Gini index, mis mõõdab sissetuleku jaotust elanikkonnas, riigi majanduslik vabadus, riigiaparaadi suurus, korruptsioon, demokraatia, poliitiline vabadus, eluiga, väikelaste surma protsent, enesetapud, rahva iive ja ka küsitluste alusel tuvastatud jumalasse uskuvate protsent, õnnelikkuse tunne ja eluga rahulolu.

Nad leidsid positiivsed  korrelatsioonid IQ ja haridustaseme ning riigi sisemajanduse koguprodukti, rahva ostujõu, Gini indexi, majandusliku ja poliitilise vabaduse, demokraatia ja eluea vahel. Korrelatsioonid osutusid negatiivseks nii IQ ja haridustaseme kui ka majanduse näitajate ja selliste muutujate vahel, nagu riigiaparaadi suurus, korruptsioon, rahva iive,  väikelaste surmad ja usk jumalasse.

Kuigi korrelatsioon ei pruugi olla alati kausaalne, sest on võimalik, et mõnede muutujate vahel on kas juhuslik seos või polegi seost, ja mõnikord pole selge kumb kahest seotud tegurist on põhjus ja kumb tagajärg, on Meisenbergi ja Lynni analüüs siiski kasulik olukorra selgitamiseks ja otsuste tegemiseks.

Õppetund Eestile.

PISA testide tagajärjed mis näitavad, et Eesti noored on oma andekuse poolest maailma tippude hulgas, annavad meile põhjust olla optimistlikud. Samas annavad  aga Meisenbergi ja Lynni analüüsi tagajärjed mõtlemisainet Eesti ja eestlaste olukorra parandamiseks.

Negatiivne iive. Kõige tõsisem probleem, mis vajab lahendamist, on eestlaste juba kaua kestnud negatiivne iive. Sellele lisanduv eestlaste väljaränne manab ette sünge tuleviku, kus eestlased jäävad vähemusrahvuseks oma põlisel kodumaal. Laste abirahade ja muude rahaliste toetuste tõstmine, mida on pakutud,  pole kahjuks õige lahendus eestlaste iibe tõstmiseks. See ainult kiirendab eesti rahva proportsiooni kahanemist elanikkonnas, sest nagu üldiselt teada, avaldavad sellised meetmed kõige suuremat mõju madalamatest ühiskonnakihtidest elanikkonnale, kes on suurelt osalt kunagise Laari valitsuse poolt Eestisse põlistatud venelased.

Lahendus on seotud majanduse paranemisega. Targad inimesed saavad aru, et pole mõistlik palju lapsi muretseda, kui nende majanduslik olukord on täbar. Kui nad on majanduslikult kindlustatud, on nad ka valmis rõõmu tundma laste ilmale toomisest ja kasvatamisest.

Riigiaparaadi suurus. Eestis tõusis riigiametnike arv jõudsalt 12 aasta jooksul, mil Reformierakond valitses. Kuna ametisse määrati enamasti neid, kes olid otseselt või kaudselt sõltuvad võimuparteidest, aitas see muidugi võimuparteidel endile kindlustada ka suurt valijaskonda.

Riigi majandus ja rahva heaolu paraneks tunduvalt, kui suur osa ametnikest saaks maksumaksjate palgalt eemaldada ja suunata kasulikule tööle ja nende, kes jäävad ametisse, palku ja hüvitisi rangelt piirata.

Pole ka mingit olulist põhjust, miks Eestis peaks olema elanike arvuga võrreldes kaks korda suurem arv parlamendiliikmeid kui näiteks Soomes või Rootsis. Kui arvestada riigikogulaste palku, hüvitisi, pensioneid ja nende suurt hulka nõunikke ja asjaajajaid, siis läheb iga riigikogu liige maksumaksjatele väga kalliks. Eestile piisaks 51-liikmelisest Riigikogust.

Demokraatia. Eesti kuulub kindlasti demokraatlike riikide hulka, aga on siiski küllalt ruumi Eestit demokraatlikumaks muutmiseks. Eesti praeguse põhisseaduse eelnõu valmistas assamblee, kuhu pääses niipalju kommuniste, et nad said rakendusseadusega jätta kehtima Nõukogude-aegsed seadused, et neid ei saaks inimsusevastaste kuritegude eest karistada ja anda kohalikel valimistel hääleõiguse ka muulastele.

Esimene põhiseaduse lõik küll väidab, et rahvas on kõrgeim võim, aga see ei peegeldu järgnevates sätetes. Kui võrrelda nelja Eesti põhiseadust, st 1920., 1934. ja 1938. aastate ning praegust, aastal 1992 kehtestatut, siis on selge, et kõige demokraatlikum oli suure häälteenamusega heaks kiidetud vabadussõjalaste 1934. aasta põhiseadus.

Too andis rahvale õiguse seaduse eelnõude algatamiseks, rahvahääletuseks, riigipea kandidaadi esitamiseks ja riigipea valimisteks. Praegune on sellega võrreldes kõige ebademokraatlikum. See küll võeti vastu rahva hääletusel, aga võimalust jätkata tollal kehtiva põhiseadusega ega mingit muud alternatiivi hääletusele ei pandud. Demokraatlikumat põhiseaduse eelnõu on võimalik valmistada ja seda võib kehtestada rahvahääletusega, nagu kehtestati praegune.

Kindlasti on ka ruumi valimisseaduse parandamiseks. Praegune parteide nimekirjadel põhinev „modifitseeritud jagajate jadadega d’Hondti meetodi“ ülekandega valimissüsteem jätab palju soovida. Kui valija annab Nõmmel oma hääle Juhanile, võib ta häälega valituks osutuda hoopis Ivan Sillamäel. Samuti pole täidetud põhiseaduse nõue valimised korraldada proportsionaalsuse põhimõtte alusel.

Groteskne näide sellest on aasta 2013 kohalikest valimistest Tallinnas. Kandidaat, kes sai 13 häält, osutus valituks, kuigi 717 kandidaati said temast rohkem hääli, mõned rohkem kui tuhat. Lihtne lahendus oleks lugeda võitjaks kandidaadid, kes koguvad oma ringkonnas kõige rohkem hääli.

Järeldused. Seda, et eestlased on andekas rahvas, ei arva meie ainult ise, seda tõestavad ka pädevad rahvusvaheliselt tunnustatud testid. Mitmed eestlased on suutnud interneti tehnoloogia abil palju rikkust ja ülemaailmset tunnustust koguda. Enamik rahvast aga kannatab ikka veel vene kommunistliku kurjuse impeeriumis veedetud poolesaja aastase vabaduse kaotuse ja majandusliku laastamise tagajärgi. Jõukate rahvaste perre Eesti pole veel jõudnud.

Eesti riigijuhtide hulgas on kindlasti neid, kes saavad aru kuidas Eesti jõukaks muuta, aga võimalik on kiiremini jõukuse teele jõuda, kui kasutame ka teaduslikke uuringuid, mida on teinud paljud mõttetargad inimesed.

Jääme lootma, et meie riigijuhid võtavad head nõu kuulda kõikjalt, kust seda on võimalik saada, ja suunavad Eesti kindlal sammul marssima jõukuse ja heaolu teele.

Jüri Toomepuu

20 commentsOn Jüri Toomepuu: inimkapitalist ja riikide jõukusest

 • Avatar

  Kuna eestlased on 90% ulatuses iibepuudelised 2-, siis on iibepuudelisi 90% ka igas parteis ja ka valijad on 90% iibepuudelised. Kuigi erinevate parteide iibepoliitikad on erinevad, on nad erinevalt ebaadekvaatsed ega taga kestmist. Ka muusikalise kuulmiseta inimeste laulujorud on erinevad, kuid erineva joruga. Need laulujorud ei saa põhimõtteliselt olla viisi järgi. Nii ei saa ka iibepuudelise enamusega parteide iibepoliitikad olla sellised, et tagavad iibe tõstmise negatiivsest nulligi.
  Kui suurendada valimistel iibeliste perede(viisipidajate) häälte kaalu sellega, et anda vanemaile ka laste hääled ja valima lubada vaid inimesed, kes teevad perega piisavat kestmispanust: 3L+0EURi, 2L+600EURi, 1L+1200EURi, 0L+1800EURi, siis valitakse rohkem iibelisi kandidaate otsustajaiks ja siis võib ka iibepoliitika muutuda adekvaatseks. Valima saab seega inimene, kes on perega näidanud täiskasvanu võimekust teha kestmiseks piisavat panust: 3L+0EURi, 2L+600EURi, 1L+1200EURi, 0L+1800EURi ja tal on laste lisahääled. Lastetu, kes on perega maksnud iga kuu lastetusmaksu 1800EURi, saab valima ja tal pole laste hääli lisaks. Kolmelapseline saab laste kasvatamise eest valima ja kumbalgi vanemal on lisaks 3 laste häält.
  Vaid valijaskonna piiramine nii, et suureneb täiskasvanu võimekusega 3+ inimeste osakaal, saab meid hääbumisest päästa. Parteide vahetamisel ei muutu iibepoliitika adekvaatseks ja me hääbume rahvana iibepuudesse.

 • Avatar

  Tundub, et kõige aluseks on siiski rahva haridustase. Teatavasti kehtestati üldine kohustuslik algharidus mõnes tolleaegsetest paljudest saksa riigikestest juba 17. sajandi lõpul, Preisimaal 18. sajandi esimesel poolel. Pole siis ime, et Teises maailmasõjas olid sakslastel absoluutselt kõik relvasüsteemid maailma parimad või lausa põhimõtteliselt uued, alustades allveelaevadest, tankidest, reaktiivlennukitest ja lõpetades ballistiliste- ja tiibrakettidega, õhutõrjerakettidega, tankitõrjerakettidega ja tõenäoliselt ka ketaslennuaparaatide, elektromagnetiliste kahurite ja aatomipommiga, millest viimase katseid sakslased koodnime ” Loki ” all tegid võib – olla juba 1943. või 1944 aastal. Igatahes pöördusid Saksamaa teadlased viis kuud varem Hitleri poole sooviga luua aatomipomm kui seda tegid samal eesmärgil Lääneriikide teadlased Leo Szilardi initsiatiivil Einsteini nime ära kasutades USA presidendi Roosevelti poole pöördudes. Venemaal kehtestati seevastu tema ajaloos sisuliselt esmakordselt kohustuslik algharidus alles 1930. aastal ( siis oli tegu küll juba Nõukogude Liiduga ) ja sedagi tänu Stalinile, kes sai aru, et kaasaegsete relvade käsitsemine nõuab ikka mingisugust haridust. 1934. aastal arutati Nõukogude Liidu juhtide poolt, millal Nõukogude Liidus võiks kehtestada kuueklassilise kohustusliku alghariduse. Kolmekümnendate aastate lõpul, rahvaloenduse andmetel, oli Nõukogude Liidus umbes 30 miljonit täiskasvanud kirjaoskamatut inimest

 • Avatar

  “”Negatiivne iive. Kõige tõsisem probleem, mis vajab lahendamist, on eestlaste juba kaua kestnud negatiivne iive. Sellele lisanduv eestlaste väljaränne manab ette sünge tuleviku, kus eestlased jäävad vähemusrahvuseks oma põlisel kodumaal.””

  Väike meeldetuletus ja nõuanne. ÜRO-s on PÕLISMAALASTE harta või klausel või kuidas seda nimetataksegi. Põlismaalaste! Käib indiaani ja Aafrika hõimude kaitseks, aga meiegi võiks seda kuidagi kasutada. Koguaeg seletavad “vasakpoolsed”, et eestlne võib olla igaüks, kes on riigitruu. Jep, las ollagi nii, kuid põlismaalase kriteeriumid on veits teised, ning kui ma oleks EKRE juhtivliige, siis õigel hetkel ma just sellega hakkaks kui malakat kasutades korda looma. Praegu on oluline koalitsiooni hoida, uued vimkad on käiku lastud, kuid arvestage, et eriti aega pole, ning see e-valimiste teema tuleb kuidagi kiiresti lahendada, sest see on asi, millega saab näilist demokraatiat panna tõelise demokraatia algmeid hävitama, ning EKRE ( kelle suhtes on mul palju kriitikat, enamus asju ongi kriitika ) on ainus jõud, kes selle suudaks ja peaks ja peab korda ajama, sest teistel ei ole see üldse märgatud sellisel tasemel, ehk mujalt eriti lootust pole. Kui siis Keskerakonnast, aga sealtsuunal saab asju ajada opositsioon kah kavalalt. Kavalalt nagu RB-ga tehti.

  • Avatar

   Okupatsioonivangistuse lõpu tingimustes oli eestlaste aastasündivus 25k ja kukkus 1991 aastal vabanemisel 12k peale ja on enam vähem sel tasemel püsinud. Kui oleks vabanenud vabaduses adekvaatne “metsaloom”, kelle sündivus oli okupatsioonivangistuses pärsitud, siis oleks vabanemisel sündivus pidanud kasvama, ütleme 1,5 korda ehk 25k pealt 37,5k peale, kukkus aga 25k pealt 12k peale. Selle tulemusel võib teha järelduse, et vabanes okupatsioonilauda vangistuses adekvaatne “laudaloom”, kes ei saa vabaduses hakkama. Sündimata jäi iga aasta 37,5k-12k=25,5k last ja seega vabaduse 25 aastaga on jäänud 1 miljonilise rahva järglaspõlve sünnitamata 0,5 miljonit järglast.
   Kuna ühe lapse pereküpseks maksumaksjaks kasvatamise kogupanus on 200kEURi, siis ei ole võidukas kaotajate põlvkond tegemas 0,5Mx200k=100 miljardi EURi suurust panust pere ja rahva kestmisesse.
   Võidukas kaotajate põlvkond iibepuudelise 2- enamusena 90% ei räägigi enam iibe tõstmisest, vaid vaatab kõigi muude meetmete poole, peamiselt immigratsioon ja pagulased, justkui Eesti rahvas oleks hääbumisega neetud ja loomulik kestmise viis piisava hulga 3+ laste kasvatamine peres, ei päästa meid selle needuse tõttu.
   Ei eesti pereseadus ega pensioniseadus ega isegi põhiseadus eelda, et eestlane peaks üldse lapsi muretsema.
   Kui alimendivõlglaste kogusumma on täna 14,5 miljonit EURi ja võlglaste nimekiri on avalik, siis iibepuudeliste 2- võlg 29 vabaduse aasta jooksul tegemata ja kasvatamata 0,5 miljoni lapse osas on 100 miljardit EURi ning puudub ka võlglaste avalik nimekiri. Miks?

   Kas eestlasest tõusiku jaoks on olemas mõni nii tühine asi, mis ei kõlbaks ettekäändeks laste mittemuretsemisele?

   • Avatar

    Negatiivse loomuliku iibe ja vajaduse seda kompenseerida tulnukatega tekitas vabaks saamise järel võidukas kaotajate põlvkond, kes kehtestas poolsolidaarse I samba. Vabaks saamise järel on kokku jäänud sünnitamata 0,5 miljonit last 1 miljonilise rahva järglaspõlve. Võiduka kaotajate põlvkonna kangelasteod vabaduse aastate kaupa on toodud statistikaga allpool:
    aasta, sünnid, surmad, iive

    1987 25086 18279 6807
    1988 25060 18551 6509
    1989 24318 18536 5782
    1990 22304 19531 2773
    1991 19413 19715 –302
    1992 18038 20126 –2088
    1993 15253 21286 –6033
    1994 14176 22212 –8036
    1995 13509 20828 –7319
    1996 13242 19020 –5778
    1997 12577 18572 –5995
    1998 12167 19445 –7278
    1999 12425 18447 –6022
    2000 13067 18403 –5336
    2001 12632 18516 –5884
    2002 13001 18355 –5354
    2003 13036 18152 –5116
    2004 13992 17685 –3693
    2005 14350 17316 –2966
    2006 14877 17316 –2439
    2007 15775 17409 –1634
    2008 16028 16675 647
    2009 15763 16081 –318
    2010 15825 15790 35
    2011 14679 15244 -565
    2012 14056 15450 -1394
    2013 13531 15244 -1713
    2014 13551 15484 -1933
    2015 13907 15243 -1336
    2016 13923 15294 -1371
    See on võiduka kaotajate põlvkonna kangelastegude loetelu.

 • Avatar

  ““Inimene – kõige tähtsam tegur. Kuigi lahingus on relvad tähtsad, kõige tähtsamad on siiski sõdurid. Seda tõestasid need vähesed Sparta võitlejad, kes nende kuninga Leonidase juhtimisel astusid vastu tohutusuurele Pärsia kuninga Xerxsese väele Termopüülides.””

  Võiks ju Iraani suunal ka anda tänapäevasema näite. Kuidas iraan oma revolutsiooni algaastail astus vastu sisuliselt kogu maailmale. Nii NL kui USA ja vist isegi Hiina ( Hiina tanker sai Iraani blokaaditöttu raketilöögi ) toetasid koos mõnede EU riikidega Saddam Husseini, kuid Iraan suutis asja oma kasuks pöörata, ning oleks agressori peaaegu ära vallutanud, kui USA ei oleks jaganud satelliitinfot, ning Saksamaa ei oleks jaganud keemiarelva komponente, kus moodsa aja suurimas keemiarelva massimõrvas Wikipedia pisendatud andmeil hukkus 20 tuhat Iraanlast, linnake Iraani kurdi tsiviile ja kus vigaseid sai riigi kanda 100 tuhande ringis. Ja ühe sanktsioneerituima riigina on nad kosmosetööstuses, neil on oma autotööstus ( prantslaste pealt viksitud ja arendatud ), nad on iseseisvad. Kui Venemaa meedia hakkas ülvitsema, et nende valgete luikede sõjaväebaas on Iraanis, et lääs on kade, siis iraan viskas venkud lihtsalt kiiresti välja, öeldes, et meie riigis ei ole võõrbaase, ega saa tulemagi. Muidugi venkudele anti “vahepeatuse luba”, aga sellest, kuidas siin meil meedia ulub USA baaside ümber, nagu oleks see uhkuse asi, kuidagi 180 kraadi vastupidine suhtumine.

 • Avatar

  Eesti riigiks võiks Riigikogu kui sellise üldse laiali saata ja selle asemel panna paika struktuur tingliku nimega “Senat” – sinna kuuluvad maakondadest OTSE valimistega 3 isikut ja EI mingeid “häälte ülekandeid. Iga linn saab 2 kohta – Tallinn, Pärnu ja Tartu 3 kohta. Lisaks maakondadele.
  Valitsuse moodustamine jääb “Senati” õlgadele kes parteide pakutud kandidaatidest koostab valitsuse. Iga minister/kandidaat peab ennast TÕESTAMA, et just tema on parim antud kohale. Iga piirkonna valijad võivad algatada IGA “senati”/ valitsuse liikme suhtes umbusaldusavalduse – kui see on kogunud piisava hulga üleriigilisi hääli siis peab “senat” asja ülevaatama. Kui üleriigiline avaldus kogub 75% elanike häältest vabastatakse “senaator” või kabineti liige oma kohalt automaatselt.

  Soovitan lugeda raamatut autorilt Bastiat “The Law” (Seadus) milles on toodud terve rida vägagi adekvaatseid mõtteid valitsuse ja seaduste kohta.
  Ei väida, et Bastiati seisukohad oleksid ideaalsed või 100% rakendatavad, kuid annavad kindlasti uue vaatenurga praeguse jama parandamiseks.
  http://bastiat.org/en/the_law.html

  Praegune poliitiline süsteem on loodud esindama kitse pliit-majandusliku kliki huve ja see võimaldab lihtsate manipulatsioondiega sisuliselt jääda võimule “igaveseks”.
  Inimesed on selles süsteemis ainult kliki teenimiseks mõeldud pangaorjad.

  • Avatar

   Sveits.Pisut suurem kui Eesti,10 korda rikkam ja rahvast 3 miljonit rohkem,kõrgeim riigivõim kuulub Liidunõukogule kuhu kuulub 7(seitse) liiget ja saavad hakkama.Meil on 101 parasiiti kukil ja hakkama ikka ei saa.

   • Avatar
    Täpsustus

    3 miljonit on soomest rohkem

   • Avatar

    Insenerlik hinnang 1 miljoni lisaeestlase projekti realiseerimise võimalusele ja hinnale.
    Eestis on 200 000 fertiilses eas naist. Kui nad realiseeriks 50% oma reproduktiivsest potentsiaalist ja sünnitaks üle aasta, siis sünniks meil 100 000 eestlast aastas. Läheks 10 aastat ja meil olekski juures 1 miljon eestlast. Kuna ainult sünnitamisest on vähe, siis peaks mehed kah aktsioonist osa võtma ja looma järglaste kasvatamiseks võimaluse. Tegemise panus ei loe, sest see on tühine võrreldes kasvatamise panusega. Ühe lapse pereküpseks maksumaksjaks kasvatamise rahaline ekvivalent on 200 kEURi. Seega tuleb meestel asuda tegema 1Mx200k=200 miljardi EURi suurust panust miljoni eesti lapse kasvatamiseks olukorras, kus riigi aasteelarve on 10 miljardit EURi. Kui mehed lõpetaks molutamise ja asuks tegema 200 miljardilist panust 1 miljoni eesti lapse kasvatamiseks, kasvaks see hädine 10 miljardine eelarve märgatavalt.
    Ei tee ju naine sünnitamise otsust vaakumis, vaid olukorras, mille on peres suutnud luua mees olemas olevate laste korral. Kui mees pole suutnud luua naisele vastu võetavat olukorda ühe lapse korral, siis teist ei sünni. Kui mees on suutnud naist rahuldava toimetuleku tagada viie lapse korral, sünnib ka kuues laps.
    Kuna naine saab tänapäeva kodutööde mehhaniseerituse juures üksi hakkama kahe lapse pereküpseks kasvatamisega, siis tekib õigustatud küsimus, aga miks on iibepuudelises kahelapselises peres mees? Kas peeretavaks diivanikaunistuseks?

   • Avatar
    "Keegi võiks"

    Keegi võiks kirjutada ka emapalganduse kahjulikkusest perekonnale.

    Kui naine saab riigilt need masinad, eluaseme ja elatusvahendid ning ka /tema/ laste kasvatamisega tegeleb riik, siis võib tal selline küsimus tekkida küll. Oma (seksuaalse) eneseteostusega saab ta kindlasti ise hakkama.

   • Avatar

    Lapse pensionimaksjaks kasvatamise kogupanus on 200kEURi ja selle panuse tegemist meie praegune jooksvalt rahastatav I sammas ette ei näe, sest on kommunistlikult poolsolidaarne ja tagab inimesele solidaarse pensioni ka siis, kui ta ei tee solidaarset piisavat panust 200kEURi pensionimaksja kasvatamisesse. Sellise pensionisüsteemiga “ostab” riik noore last mittemuretsema. Lastetu “võidab” kolme lapse mittekasvatamisest 600kEURi. Ühelapseline võidab 400kEURi kahe lapse mittekasvatamisest ja kahelapseline võidab 200kEURi ühe lapse vähem kasvatamisest. Vanemahüvitise kogupanus keskmise palga puhul on 18 kuu peale kokku 20kEURi. Seega ostab riik 200kEURi eest noort last mittemuretsema rakendades poolsolidaarset pensionisüsteemi iibepidurina ja samas maksab vanemahüvitist 20kEURi, et laps ikka sünnitatakse ehk iivet kiirendada. On selge, miks ei mõju vanemahüvitis sündide suurenemisele, sest 20kEURise iibekiirendiga üritatakse vastu astuda samal ajal rakendatud 200kEURisele iibepidurile poolsolidaarsele pensionisüsteemile.

 • Avatar

  Noortele kooli lõpetanud spetsialistidele soodsad Riigi üürikortereid, et nad ei peaks põgenema välismaale elukoha pärast ega pangalaenu ori olema korteri pärast. Küll siis ka lapsi kasvamas näeme.

  • Avatar

   Jooksva rahastuse tõttu toimiv I sammas on hääbutavalt kommunsitlikkus poolsolidaarses vormis, milles solidaarset pensionit saab ka see, kes pole solidaarselt pensionimaksjaid kasvatanud ja panustanud sellega 200kEURi lapse kohta ja piisava 3 kohta 3x200k=600kEURi. Riik OSTAB sellise pensionikommunismiga noort peret lapsi mittemuretsema. Lastetu noor pere võidab 600kEURi 3 lapse mittekasvatamisest, 1 lapseline 400kEURi 2 mittekasvatamisest, 2 lapseline 200kEURi 1 lapse mittekasvatamisest ja 3 lapseline ei võida midagi, sest kulutab kõik 600kEURi meile kõigile ühiste pensionimaksjate kasvatamisele. Riik küll ostab noori peredelt laste mittemuretsemist, kuid kinni maksavad suurperelised, kes teevad suurema, kui 600kkEURi panuse pensionimaksjate kasvatamisesse, suuremat pensionit saamata. Kuhu kulutavad noored tulevastele pensionimaksjatele mittekulutatud raha; nii 600k kui ka 400k kui ka 200k? Meil on loetud esmaseks inimõiguseks turismireis ja nii nagu noor saab majanduslikult nina vee peale, on tal unistuseks, mitte kestmiseks piisava hulga 3+ laste kasvatamisega alustamine, vaid turismireisil laste mittemuretsemisest järele jääva raha kulutamine. On selge, et sellise elustiili juures on suur oht üle ilma nakkushaiguste koju toomiseks. Kahjuks sisendab praegune I sammas, et esmasena on vaja raha kulutada turismireisile ja seega vääramatult viiruste kogumisele.

 • Avatar
  lugeja nr 17

  Ühest küljest, müts maha mehe ees, kes praeguse vasakterrori ajastul julgeb asjadest (sh neegri IQ’st) otse rääkida.
  Teisalt aga, mõned pisivead vajavad toimetaja poolt parandamist. Üldiselt on “intelligents” siiski vaid ühiskondlik grupp, ning aju võimekust näitab hoopis “intellekt”. Ka jäi selgusetuks, misasi on “düsgeenik efekt” või kes täpselt on see viimane, kel see efekt küljes.

  • Avatar
   Jüri Toomepuu

   Tänan veale tähelepanu osutamisele. Mul lõppes eestikeelne haridus sõja tõttu kahjuks algkooliga ja sinna see jäigi.
   “Dysgenics” (kui kasutada ingliskeelset sõna) on psühholoogias hästi tuntud termin. Selle kohta on avaldatud mitmeid teaduslikke uuringuid. Arvan, et selgitasin selle tähendust adekvaatselt. Ma ei suutnud leida eestikeelset vastet, aga “dysgeenik” peaks sobima.

  • Avatar
   Henri Ollevalaja

   Juudid on turvatud ja palju mõjukamatel ametikohtadel ühiskonnas, mis on sisemiselt tülis ja vastuoludes. Killustatuse käes vaevlevates riikides võivad juudid märkamatult ja diskrimineerimiseta järgida oma etnilisi huve. Iisraelis on sisseränne keelatud kõigil inimestel, välja arvatud juutidel ja pole vahet, miks uustulnukad vajavad varjupaika. Seevastu Balkaniseeritud Ameerikas on juudid raevukalt võidelnud „vaba rände“ ja „humanitaarimmigratsiooni“ eest. Nii on Ameerikast tulnud aasta-aastalt veelgi vähem valge riik. Juudid on sisendanud kodanike mõttesse, et inimese arengut mõjutavad ainult keskkonnategurid ja geenidel pole mingit tähendust. See on viinud poliitiliste otsusteni, millest on juutidele palju kasu olnud. Nende sõnul ei tooks miljonite pügmeede massiline ränne Ameerika Ühendriikidesse kaasa olulisi probleeme. Pügmeedest saavad lõpuks üsna tavalised keskmised kodanikud, kuna rassi isegi ei eksisteeri, vaid kõiges on tegu keskkonnamõjudega. Kuid üllas jutt võrdõiguslikkusest lendab Iisraelis prügikasti, kuna seal vähemuste õiguste kaitsmine ei teeniks juutide huve. … … … Kuidas oli lääne eugeenika hävitamine juutidele kasulik? Kas see oli vaid üks osa suurest holokausti muinasloost? Või võib juhtuda, et eugeenikale vastandudes on juudid edendanud mittejuutide seas düsgeneesi (geneetiline degeneratsioon)? MacDonald’i uuringud näitavad, et väga suur osa juudi haritlastest on vähemalt aastakümneid töötanud traditsioonilise mittejuudi kultuuri hävitamiseks läänes. … … ….

   Ehkki lääne eugeenika vastased ei taha sellest avalikult rääkida, on neile kasu sellest, et Iisrael on “puhas” juudi riik, samas kui lääneriikides on juudid vaid väike osa elanikkonnast. See on põhjus, miks Iisraelis valitseb eugeenika ja läänes düsgeenika (geneetiline degeneratsioon). Kui juudid, kes olid lääne eugeenika vastu, tahtsid tõesti hellitada kõigi riikide rahvaste heaolu, siis miks ei peaks nad kunagi rääkima Iisraeli eugeenika programmist? … … ….

   Inimsusevastane kuritegu?

   Kui Põhja-Ameerikas ja Euroopas oleks viimase 50 aasta jooksul rakendatud sarnast eugeenikaprogrammi nagu Iisraelis, oleks meie elanikkond olnud tervem, targem, rikkam ja seaduskuulekam. Olukord vaid paraneks põlvkondade kaupa. Meie geenid võimaldavad kultuuri ja ühiskonna arengut. Kuid avalikkus on sunnitud Pavlovi koerte kombel mõtlema massimõrvadele, kui nad lihtsalt kuulevad sõna “eugeenika”. Ilma eugeenikavastase kampaaniata oleksime tervemad ja suudaksime inimlikkuse ja pärilikkuse osas olla palju targemad. Jätaksime tulevastele põlvedele palju parema maailma.
   http://web.archive.org/web/20150423194306/http://magneettimedia.com/jalostusta-vastaan-miksi-juutalaiset-vastustavat-eugeniikkaa/

   Ingliskeelne artikkel: https://www.counter-currents.com/2014/07/against-good-breeding/

 • Avatar

  Ei noh, tundus huvitav jutt olevat, aga kui ma jõudsin sõnani “venelased”, siis lülitus mõtlemine sarnaselt kõigi eestlastega välja ja edasi ma enam ei lugenud ja ei mõelnud, vaid kordan ainult venelased venelased kurradi venelased, neetud vandid ja vatnikudö Tõeline Eesti patrioot on nagu kanepi või homoaktivist, kes suudab ükskõik kui ratsionaalse arutelu ükskõik mis teemal kurradi venelaste, vantide ja vatnikutega absurdiks muuta, nii et normaalsed inimesed lähevad tülgastusega minema.

 • Avatar
  Aigar Ajaots

  Kaks suurt kivi: multikulti-arengumaastuv Euraabia ja üdini krimi KGBiitide vennaskond, keda “vennasvabariik” Saksa gaasidollaritega nuumab, jätavad meile vähe hingamisruumi. Väiksusest tingituna puudub meil kriitiline mass oma tuleviku suunamiseks- kisub vägisi loteriiks, kus võiduvõimalust polegi.

 • Avatar

  Kogu jutt on 100% kümnesse – tänan!

Lisa kommentaar:

Your email address will not be published.

Tähelepanu!

Kuna küberrünnakud aina sagenevad ning Facebook ei ole spämmi tõkestamiseks juba pika aja jooksul midagi ette võtnud, siis olime sunnitud Facebooki kaudu artiklite kommenteerimist piirama.

Anonüümse kommentaari lisamise võimaluse jätsime avatuks.

Täname teid jätkuva toe ja mõistmise eest!
Uute uudiste toimetus.

Mobile Sliding Menu

Uute Uudiste väljaandja on Eesti Konservatiivne Rahvaerakond. Uued Uudised peavad oluliseks sõnavabadust. See tähendab, et Uutes Uudistes avaldatud seisukohad ei pruugi ühtida Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna seisukohtadega.
Kontakt: info@uueduudised.ee | Kasutamistingimused