Rahvuskonservatiivne uudiste- ja arvamusportaal
Saada vihje: info@uueduudised.ee

VIDEO I Valimiskomisjon tuvastas Kalle Grünthali kaebuse peale Paides rikkumise

-
02.03.2023
Laadime sisu...

Riigikogu liige Kalle Grünthal kahtlustas, et Paide valimisjaoskonnas rikutakse seadust, mistõttu tegi ta Vabariigi Valimiskomisjonile vastava avalduse. Sealt laekuski täna otsus, kus nähtub, et Grünthalil oli kahtluste osas õigus.

Kalle Grünthal esitas 28.02.2023 vaatlejana Vabariigi Valimiskomisjonile kaebuse Paide linna jaoskonnakomisjoni nr 1 esimehe toimingute peale, paludes tunnistada need seadusevastasteks. Kaebuse kohaselt keeldus jaoskonnakomisjoni esimees kaebajale näitamast ruumi asukohta, kus hoitakse eelhääletamise perioodil Paide linna valimiskomisjoni nr 1 hääletamiskaste ja valimisdokumente, ning jaoskonnakomisjoni esimehe töövihikut, kontrollimaks kas sinna on kantud kõikide turvaplommide ja -kleebiste numbrid. Hääletamiskasti ja valimisdokumentide eelhääletamise ajal hoidmise asukoha avaldamisest keeldumine Kaebaja leiab, et RKVS § 194 lg 1 järgi on igaühel õigus vaadelda valimiste korraldajate tegevust ja toiminguid. Toimingute hulka kuulub kaebaja hinnangul ka valimiskomisjoni poolt välja valitud hääletamiskasti ja valimisdokumentide asukoht eelhääletamise perioodil. Kaebaja kirjeldab, et soovimata häirida hääletusruumis valijate ja komisjoni liikmete tööd, kutsus ta jaoskonnakomisjoni esimehe kõrvalruumi selgitusi andma ning salvestas videomaterjalina tõendite tagamise eesmärgil kogu toimunud vestluse.

Kaebaja soovis teada, kus hoiab jaoskonnakomisjon hääletamiskasti ja valimisdokumente eelhääletamise päevadel ja sellele järgnevatel päevadel ning kui turvaline on selles ruumis asuvate hääletamiskastide ja valimisdokumentide asukoht.

Vabariigi Valimiskomisjoni otsuses seisab: „Jaoskonnakomisjoni esimees selgitas, et hääletamiskaste ja valimisdokumente hoitakse samas majas, kuid ei nimetanud täpselt ruumi asukohta. Samuti ei nõustunud ta kaebajale näitama selle ruumi asukohta, põhjendades seda ajanappusega. Jaoskonnakomisjoni esimees jättis vastamata ka küsimusele, kelle valduses on konkreetselt selle ruumi võti, viidates asjaolule, et see on ühe komisjoni liikme käes. Kaebajale teadaolevalt ja arvestades asjaolu, et tegemist on Paide Muusika- ja Teatrimajaga, kus majas töötav personal kasutab aktiivselt kõiki ruume, soovis kaebaja teada, millistel isikutel on veel võtmeid juurdepääsuks ruumile, kus kavatsetakse hakata hoidma hääletamiskaste ja valimisdokumente. Esitatud küsimusele vastas jaoskonnakomisjoni esimees, et rohkem võtmeid ei ole. Kaebaja ei pidanud seda väidet usutavaks, sest mõned jaoskonnakomisjoni liikmed, kellega ta eelnevalt oli suhelnud, teadsid teisiti. Jaoskonnakomisjoni valimiseelsel koosolekul, kui jaoskonnakomisjoni liikmetele tutvustati muu hulgas ka hääletamiskastide ja valimisdokumentide ruumi asukohta, selgus, et selle ruumi võtmed on veel mitmel Paide Muusika- ja Teatrimaja töötajal. Teades tegelikku olukorda ja lähtudes turvaliste valimiste korraldamise eesmärgist, tegi kaebaja jaoskonnakomisjoni esimehele ettepaneku paigaldada ruumi või selle ruumi ette koridori, kus hoitakse hääletamiskaste ja valimisdokumente, turvakaamera. Jaoskonnakomisjoni esimees aga keeldus sellest, põhjendades, et selleks peab loa küsima Paide Muusika- ja Teatrimaja juhtkonnalt või linnasekretärilt. Kaebaja leiab, et jaoskonnakomisjoni esimees pidi kaebajale tutvustama ruumi asukohta, kus hoitakse eelhääletamise ajal hääletamiskasti ja valimisdokumente ning palub 2 tunnistada jaoskonnakomisjoni esimehe hääletamiskasti ja valimisdokumentide asukoha näitamisest keeldumise seadusevastaseks, kuna see rikub vaatleja õigusi.

Turvaplommide ja -kleebiste arvestuslehe näitamisest keeldumine Kaebaja leiab, et vaatlejal on RKVS § 194 lõike 4 alusel õigus tutvuda jaoskonnakomisjoni esimehe töövihikuga, kus on kirjas kõikide turvaplommide ja -kleebiste numbrid. RKVS § 19 lõige 4 sätestab, et vaatlejal on õigus kirjutada üles valimisvahendite pitseerimisel kasutatud turvavahendite numbrid.

Sellest järeldab kaebaja, et vaatlejal on õigus vaadelda, kas pitseerimiseks kasutatud turvavahendite numbrid on kantud ka arvestuslehele. Kaebaja on veendunud, et arvestuslehe täitmine on jaoskonnakomisjoni toiming, mille tulemust on vaatlejal hiljem õigus vaadelda. Kaebuse esitaja tahtis vaadelda, kas hääletuskastil olev turvaplomm on ikkagi kantud arvestuslehele ning kas riigi valimisteenistuse poolt saadetud nummerdatud turvaplommid, turvakleebised ja kastid on kantud arvestuslehele. Jaoskonnakomisjoni esimees keeldus arvestuslehte näitamast. Kaebaja leiab, et vaatlejal on õigus tutvuda jaoskonnakomisjoni esimehe töövihikuga ja tutvuda sinna kantud kõikide turvaplommide ja -kleebiste numbritega.

Kaebaja leiab, et jaoskonnakomisjoni esimehe keeldumine turvaplommide ja -kleebiste arvestuslehte näitamast on vastuolus Riigikogu valimiste seaduses sätestatud vaatlejate õigustega ja palub selle toimingu tunnistada seadusevastaseks.

Linnasekretär Leemet Paulson palub Vabariigi Valimiskomisjonil jätta kaebus rahuldamata. Linnasekretär on seisukohal, et vaatlemise all mõeldakse Eesti Keele Instituudi sõnaveebis kohaselt „kestvamalt tähelepanelikult vaatama, tähelepanelikult silmitsema“. Riigikogu valimise seaduse eelnõu seletuskirjas nähakse vaatleja tegevusele ette mõned praktilise iseloomuga piirangud. Lõige 4 sätestab, et vaatleja ei või sekkuda valimiskomisjoni või valimiste korraldaja töösse. „Vaatleja tegevuse iseloom on passiivne, st ta jälgib komisjoni tegevust, mitte ei juhenda, abista ega korralda komisjoni tööd.“

 

Riigi valimisteenistuse 03.01.2023 korralduse nr 1 „Hääletamise korraldamise juhendi kinnitamine Riigikogu valimisteks 2023. aastal“ punkti 2.2.1. juhise kohaselt peab jaoskonnakomisjoni esimees märkima turvaplommide ja kleebiste kättesaamisel jaoskonnakomisjoni esimehe töövihikusse kõikide turvaplommide ja -kleebiste numbrid. Turvaplommi ja -kleebiste kasutusele võtmisel märgib jaoskonnakomisjoni esimees töövihikusse selle kasutusele võtmise kuupäeva ja info, millise kasti või selle ava sulgemisel turvaplommi või kleebist kasutatakse. Jaoskonnakomisjoni esimees peab tagama turvaplommide ja -kleebiste õige kasutamise ning hoidmise, välistades nende sattumise kõrvaliste isikute kätte. Sama juhise p 3.10 kohaselt suleb jaoskonnakomisjon igal eelhääletamise päeval pärast hääletamise lõppemist kasutatud hääletamiskasti(de) avad turvaplommi või -kleebisega. Eelhääletamise päevadel hoiab jaoskonnakomisjon hääletamiskaste ja hääletamisdokumente selliselt, et neile pääsevad ligi üksnes jaoskonnakomisjoni liikmed. Järgmisel eelhääletamise päeval teeb jaoskonnakomisjon enne 4 hääletamise algust kindlaks hääletamiskasti(de) ja selle turvaplommide seisukorra.

Riigi valimisteenistus on ka koolitustel juhendanud jaoskonnakomisjone, kuidas turvaliselt hääletamiskaste hoida. Jaoskonnakomisjoni esimehe töövihiku sissejuhatusest nähtub, et töövihik on abivahend jaoskonnakomisjoni töö korraldamisel. Töövihikus on loetletud jaoskonnakomisjoni tähtsamad toimingud. Iga toimingu teostamise kohta teeb jaoskonnakomisjoni esimees oma töövihiku vastavasse lahtrisse märke (nt allkiri). Samuti talletab jaoskonnakomisjoni esimees oma töövihikus turvaplommide ja -kleebiste numbrid. Lisaks võimaldab töövihik jaoskonnakomisjoni esimehel ja liikmetel iga perioodi eel veenduda, et kõik tähtsamad ettevalmistavad toimingud on selleks ajaks tehtud. Seega on töövihik komisjoni töövahend. Jaoskonnakomisjon viib valimispäeva õhtul kõik valimisvahendid, sh täidetud turvaplommide ja -kleebiste arvestuslehe, millelt nähtub kõikide kasutatud turvaplommide ja – kleebiste kasutamine, valla- ja linnasekretärile.

Vaatleja saab turvaplommide ja -kleebiste arvestuslehega tutvuda valimispäevale järgneval päeval kell 10.00 häälte teistkordsel lugemisel häältelugemiskomisjonis. Kui vaatleja on turvaplommide ja -kleebiste numbrid üles kirjutanud, saab vaatleja kontrollida, kas numbrid vastavad tema üles kirjutatud numbritele.

Vabariigi Valimiskomisjoni seisukoht 1. Vabariigi Valimiskomisjon kontrollib kaebuse vastavust kaebusele esitatavatele nõuetele.

2. RKVS-i § 69 kohaselt on kaebus selle seaduse tähenduses Vabariigi Valimiskomisjonile esitatav nõuetekohaselt vormistatud taotlus tunnistada seadusvastaseks valimiste korraldaja toiming ja sama seaduse §-s 721 sätestatud korras Riigikohtule esitatav kaebus Vabariigi Valimiskomisjoni otsuse või toimingu peale. Seega on vaatlejal õigus esitada Vabariigi Valimiskomisjonile kaebus taotlusega tunnistada seadusvastaseks valimiste korraldaja toiming. 3. RKVS-i § 13 lg 1 kohaselt on valimiste korraldajad riigi valimisteenistus, valla- ja linnasekretärid, jaoskonnakomisjonid ja häältelugemiskomisjonid. Paide linna jaoskonnakomisjon nr 1 on valimiste korraldaja RKVS § 13 lg 1 p 3 alusel. 4. Kalle Grünthal on esitanud kaebuse Paide linna jaoskonnakomisjoni esimehe tegevuse peale, millega keelduti hääletamiskasti ja valimisdokumentide eelhääletamise ajal hoidmise asukoha avaldamisest ning turvaplommide ja -kleebiste arvestuslehe näitamisest. 5. Kaebaja väitel on rikutud tema õigusi vaatlejana. RKVS § 194 sätestab vaatleja õigused. RKVS § 194 lõige 1 sätestab, et igaühel on õigus vaadelda Vabariigi Valimiskomisjoni ja valimiste korraldajate tegevust ja toiminguid. RKVS § 194 lõige 4 kohaselt ei või vaatleja segada valija hääletamist ega Vabariigi Valimiskomisjoni või valimiste korraldaja tööd ega osaleda valimiskomisjoni või valimiste korraldaja pädevuses olevates toimingutes. Seaduse seletuskirja kohaselt on vaatlemine passiivne tegevus ning vaatleja ei sekku komisjoni töösse. Samas on vaatlejal õigus PS § 46 ning märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse pöördumise esitamise seaduse järgi õigus esitada valimiste korraldajatele ettepanekuid töö korraldamiseks. Valimiste vaatlejate võimalus puudustele tähelepanu juhtida on oluline, et tagada valimispõhimõtete parem rakendamine, tõsta valimiste usaldusväärsust ja tagada valimiste seaduslikkus. Valimiste läbiviimise terviklik hindamine ja usaldusväärsuse parandamiseks ettepanekute tegemine on võimalik vaid juhul, kui vaatlejatel on võimalik lisaks toimingute pealtvaatamisele esitada valimiste korraldajatele ka küsimusi ja saada neile selles ulatuses, mis ei takista valimiste korraldajate tööd, vastuseid. Valimiskasti turvaline hoiustamine on valimisjaoskonna ülesanne ja selle toimingu vaatlemiseks on vaatlejal õigus saada jaoskonnakomisjonilt 5 teavet. Valimiskasti hoiustamise ruumi asukoht on avalik. Riigi valimisteenistus on jaganud valimiste vahendid turvatavaks ja abistavateks valimisvahenditeks (riigi valimisteenistuse korraldus nr 3). Hääletamissedelid, turvaplommid ja -kleebised ning ka pitseeritud hääletamiskastid on turvatavad valimisvahendid. Turvatavate vahendite üle peetakse arvestust riigi valimisteenistuse juhise kohaselt (riigi valimisteenistuse juhis nr 1). Jaoskonnakomisjoni esimees vastutab turvatavate vahendite turvalise hoidmise eest (juhise nr 1 p 2).

Turvalist hoidmist ei ole küll juhendis reguleeritud, kuid riigi valimisteenistus on jaoskonnakomisjone koolitustel juhendanud, et turvatavaid vahendeid tuleb hoida lukustatavas ruumis, millele on juurdepääs ainult jaoskonnakomisjonide liikmetel. Juhul, kui ole võimalik tagada, et võtmed oleksid ainult jaoskonnakomisjoni liikmetel, saab ruumi õhtul ka pitseerida turvakleebisega ja tagada muude töökorraldusreeglitega, et sinna ruumi keegi teine siseneda ei tohi. Vabariigi Valimiskomisjon märgib, et praegusel juhul ei keeldunud jaoskonnakomisjoni esimees ruumi näitamisest põhjendusega, et ruumi näitamise ajal tuleb tal täita muid ülesandeid, vaid seetõttu, et vaatlejal ei ole õigust ruumi näha. Sel põhjusel vaatlejale teabe andmisest keeldumine ei ole lubatav. Valimistoimingute kohta teabe saamise õigus on vaatlejal ka sel ajal, kui neid toiminguid parajasti läbi ei viida. Seega tunnistab Vabariigi Valimiskomisjon hääletamiskastide üleöö hoidmise asukoha näitamisest keeldumise põhjendusega, et see kahjustaks valimiste läbiviimise turvalisust, seadusevastaseks ja rahuldab selles osas kaebuse. Jaoskonnakomisjoni esimehel tuleb tagada, et vaatlejatel on võimalik näha seda ruumi, kus hääletamiskaste üleöö hoiustatakse. Vaatlejad ei saa seejuures nõuda, et ruumi näitamine peab toimuma nende soovitud ajal. Ruumi näitamine võib toimuda kas ajal, mil hääletamiskaste ruumi paigutatakse, sealt välja võetakse või ka muul ajal, kui see ei sega jaoskonnakomisjoni tööd.

Vaatleja soovis tutvuda jaoskonnakomisjoni esimehe töövihikuga, kus on kirjas kõikide turvaplommide ja – kleebiste numbrid. Seadus näeb ette, et vaatleja võib üles kirjutada kasutatud turvavahendite numbrid nagu osundas linnasekretär ka oma vastuses. Vabariigi Valimiskomisjon mõistab seadust nii, et vaatlejale ei ole keelatud vaadata ka kõikide turvaplommide ja -kleebiste numbreid. Vabariigi Valimiskomisjon märgib, et vaatleja ülesanne ongi kontrollida, kas jaoskonnakomisjon täidab talle pandud ülesandeid. Vabariigi Valimiskomisjoni hinnangul tuleb jaoskonnakomisjoni esimehel vaatleja soovil näidata jaoskonnakomisjoni esimehe töövihikut, et vaatleja saaks veenduda, et jaoskonnakomisjoni töös ei ole kõrvalekaldeid. Seetõttu tunnistab Vabariigi Valimiskomisjon ka töövihiku näitamisest keeldumise seadusevastaseks ja rahuldab kaebuse ka selles osas.

 

Alla kirjutanud: Oliver Kask, Vabariigi Valimiskomisjoni esimees