Rahvuskonservatiivne uudiste- ja arvamusportaal
Saada vihje: info@uueduudised.ee

“Autorollotajad” pääsesid enamikest süüdistustest, kuid mitte kõigist

-
21.10.2016
“Autorollotajad” pääsesid enamikest süüdistustest, kuid mitte kõigist

Ringkonnakohus tühistas maakohtu 2014. aasta 27. juuni otsuse osas, millega maakohus rahuldas OÜ Autorollo pankrotihaldurite Martin Krupi ja Katrin Prüki esimese nõude hagi Rain Rosimannuse, Siim Roode ja NJORD Advokaadibüroo OÜ vastu ning millega maakohus mõistis Rain Rosimannuselt, Siim Roodelt ja NJORD Advokaadibüroo OÜ-lt hageja kasuks solidaarselt välja 120 052,41 eurot ning viivise. 

Ühtlasi muutus tühiskes maakohtu lahend, millega maakohus rahuldas OÜ Autorollo pankrotihaldurite neljanda nõude – OÜ Autorollo võlgnike võlgade kolmandatele isikutele tasumisest tuleneva kahju hüvitamise nõude – ja mõistis Siim Roodelt ja NJORD Advokaadibüroo OÜ-lt hageja kasuks solidaarselt välja 17 954,75 eurot ja viivise. 

Ringkonnakohus tühistas ka varasema lahendi, millega maakohus rahuldas OÜ Autorollo pankrotihaldurite viienda nõude – OÜ Autorollo vara kõrvaldamisest tuleneva kahju hüvitamise nõude – ning mõistis Siim Roodelt ja NJORD Advokaadibüroo OÜ-lt OÜ Autorollo pankrotihaldurite Martin Krupi ning Katrin Prüki kasuks solidaarselt välja 6135,52 eurot ja viivise. 

Ringkonnakohus arutas kaasust juba teistkordselt, kuna riigikohus saatis aprilli keskel Autorollo tsiviilasja osaliselt tagasi uueks arutamiseks Tallinna ringkonnakohtusse. Riigikohtu jättis osa hageja nõudeid kostjate vastu rahuldamata, kuna nõude aluseks esitatud asjaolud jäid maa- ja ringkonnakohtus osaliselt tõendamata. Ülejäänud nõuete osas tühistas riigikohus ringkonnakohtu otsuse materiaalõiguse vale tõlgendamise ja menetlusõiguse normi olulise rikkumise tõttu ja saatis asja uueks arutamiseks Tallinna ringkonnakohtule. 

Riigikohus menetles OÜ Autorollo pankrotihaldurite hagi Rain Rosimannuse, Keit Pentus-Rosimannuse, Autorollot nõustanud advokaadi Siim Roode ja NJORD Advokaadibüroo OÜ, endise ärinimega MAQS Law Firm Advokaadibüroo, ning Siim Roode 100-protsendilise kontrolli all olnud Osaühingu Roode & Partnerid vastu. Kokku esitasid pankrotihaldurid kostjate vastu viis nõuet. Esimene neist oli seotud OÜ AutoHills asutamisega ja Autorollo vara sellele üleandmisega, teine kassaraha väidetava kadumisega, kolmas pankrotimenetluse väidetava blokeerimisega, neljas Autorollo võlgnike võlgade Autorollo asemel kolmandatele isikutele tasumisega ja viies Autorollo vara ehk auto, haagiste, sülearvuti ja kontoritarvikute väidetava kõrvaletoimetamisega. 

Riigikohus jättis pankrotihaldurite teise ja kolmanda nõude tervikuna kõigi kostjate vastu rahuldamata. Samuti jäid hageja neljas ja viies nõue Rain Rosimannuse ja Keit Pentus-Rosimannuse vastu täielikult rahuldamata ja Siim Roode ning NJORD Advokaadibüroo OÜ vastu osaliselt rahuldamata. Riigikohus nõustus selles osas Tallinna ringkonnakohtuga, leides, et olulised asjaolud olid tuvastatud ja menetlusõiguse norme ei ole rikutud. Kuna kostja Osaühing Roode & Partnerid kustutati 17. septembril 2015 äriregistrist ja sellel ei olnud õigusjärglasi, siis lõpetas riigikohus asja menetluse Osaühingu Roode & Partnerid vastu esitatud nõuete osas. 

Riigikohus tühistas Tallinna ringkonnakohtu otsuse esimese ja osaliselt ka neljanda ning viienda nõude osas ning saatis asja selles osas uueks läbivaatamiseks ringkonnakohtule. Riigikohus leidis, et maa- ja ringkonnakohus jätsid kindlaks tegemata hageja nõuete rahuldamise eeldused, rikkudes sellega materiaalõiguse ja kohtumenetlusõiguse norme. Asja uuel läbivaatamisel pidigi ringkonnakohus uuesti hindama, kas on alust rahuldada hageja esimene nõue Rain Rosimannuse, Keit Pentus-Rosimannuse, NJORD Advokaadibüroo OÜ ja Siim Roode vastu ning kas on alust rahuldada hageja neljas ja viies nõue veel vaidluse all olevas osas NJORD Advokaadibüroo OÜ ja Siim Roode vastu. 

Enne aprillikuist riigikohtu lahendit tuli kaasuses lahend mullu juuni lõpus, kui Tallinna ringkonnakohus pööras osa transpordifirma Autorollo pankrotinõudest ka välisminister Keit Pentus-Rosimannuse vastu. Tallinna ringkonnakohus tühistas maakohtu otsuse osas, millega Autorollo nõue tütarfirma asutamisega tekitatud kahju osas jäeti Keit Pentus-Rosimannus vastu rahuldamata ja vähendati kahjuhüvitist 43 765, 26 euro võrra. 

Ühtlasi tühistas ringkonnakohus alama astme kohtu otsuse osas, millega Autorollo nõue pankrotimenetluse blokeerimise osas Siim Roode ja NJORD Advokaadibüroo OÜ vastu rahuldati ning millega Autorollo nõue vara kõrvaldamisega Rain Rosimannus vastu rahuldati. 

Tühistatud osas tegi ringkonnakohus uue otsuse, millega Autorollo tütarfirma asutamisega tekitatud kahju nõue rahuldati kõigi kostjate vastu summas 163 817, 67 eurot, Autorollo nõue pankrotimenetluse blokeerimise osas jäeti ka Siim Roode ja NJORD Advokaadibüroo OÜ vastu rahuldamata ning OÜ Autorollo vara kõrvaldamisega seotud nõue jäeti Rain Rosimannus vastu rahuldamata.

NB! Ülejäänud osas jäi maakohtu otsus muutmata: 

“Mõista Siim Roodelt, Rain Rosimannuselt, OÜ-lt Roode & Partnerid, NJORD Advokaadibüroo OÜ-lt ja Keit Pentus-Rosimannuselt solidaarselt välja OÜ Autorollo kasuks hageja tütarfirma asutamisega tekitatud kahjudega seotud nõude rahuldamiseks kahjuhüvitis 163 817 eurot 67 senti, viivis 34 673 eurot 92 senti ning viivis põhinõudelt alates mullu 1. juulist kuni kohustuse täitmiseni,” seisab ringkonnakohtu suvises otsuses. 

Välisministri Keit Pentus-Rosimannuse isa Väino Pentuse transpordifirma Autorollo pankrotikaasust arutanud Harju maakohus ei rahuldanud tunamullu juuni lõpus hagejate nõuet Pentus-Rosimannuse vastu, küll aga tuli maakohtu hinnangul teistel Autorolloga seotud isikutel, sealhulgas ministri abikaasal pankrotipessa raha maksta. 

Maakohtu otsuse resolutsioonist ilmnes, et kohus jättis hagi kostja Keit Pentus-Rosimannuse vastu täielikult rahuldamata, samas mõistis kostjatelt Siim Roodelt, Rain Rosimannuselt, MAQS Law Firm Advokaadibüroo OÜ-lt ja OÜ-lt Roode & Partnerid hageja esimese nõude osaliseks rahuldamiseks hageja kasuks solidaarselt välja 135 657,98 eurot. Sellest 120 052,41 eurot oli põhinõue ning 15 605,57 eurot on kohtulahendi tegemise päevaks sissenõutavaks muutunud viivis. 

Ühtlasi mõistis maakohus mullu suvel Roodelt ja MAQS Law Firm Advokaadibüroo OÜ-lt hageja erinevate nõuete katteks välja 21 501 eurot ning tulevikus sissenõutavaks muutuv viivis 19 028 euro ulatuses. Roodelt, MAQS Law Firm Advokaadibüroo OÜ-lt ja OÜ-lt Roode & Partnerid pidi maakohtu otsusel veel tasuma hagejale erinevate nõuete katteks 16 776 eurot, millele lisandus 14 845 eurot tulevikus sissenõutavaks muutuva viivise katteks. Veel tuli Rain Rosimannusel tasuda hagejale 181,84 eurot ning lisaks ka 160 eurot tulevikus sissenõutavaks muutuva viivise katteks. 

Hageja teine nõue 220 889,65 euro ja viivise väljamõistmiseks jättis maakohus tunamullu suvel kõigi kostjate suhtes täielikult rahuldamata. 

Autorollo pankrot kuulutati välja 2011 aastal. 2012. aastal esitas pankrotitoimkonna kontrolli alla liikunud Autorollo ligi 580 000-eurose tsiviilhagi Keit Pentus-Rosimannuse, Rain Rosimannuse ja advokaat Siim Roode ning Roode osalusega ettevõtete Roode & Partnerid ning MAQS Law Firm Advokaadibüroo vastu. 

Hageja näeb neil süüd Autorollo võlausaldajate kahjustamises ja ettevõttest vara väljaviimises. 

Kohus vabastas hagist eraisiku pankroti läbimise tõttu ministri isa Väino Pentuse, kellele Autorollo kuulus. Protsess algas tunamullu juunis. 

BNS

FOTO: Scanpix