EKRE nõuab Politsei- ja Piirivalveametilt aru Indrek Tarandi seadusrikkumise toimingute kohta

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna aseesimees Jaak Madison tegi neljapäeval, 29. novembril Politsei- ja Piirivalveametile alljärgneva avalduse EKRE miitingu ajal Indrek Tarandi poolt tekitatud intsidendiga kaasneva kohta.

“Seoses 26.11.2018 Toompea lossi juures meeleavaldusel toimunud vahejuhtumiga soovin järgnevat teavet:

1. Mis kell saabus väljakutse, milliselt telefoninumbrilt, millise sisuga ja mis numbriga on sündmus politsei infosüsteemis registreeritud?
2. Mis kell suundus politseiekipaaž väljakutsele?
3. Milline politseiekipaaž sündmuskohale suundus?
4. Millised alkoholijoobe tuvastusvahendid ja millise numbriga (markeeringuga) olid sündmuskohale suunduvale politseiekipaažile töövahenditeks väljastatud?
5. Kunas on väljasõidul kasutatud alkoholi joobe tuvastamise vahend taadeldud?
6. Mis kell jõudis politseiekipaaž sündmuskohale?
7. Mis kell mõõdeti Indrek Tarandi joovet? Millise vahendiga?
8. Milline oli mõõdistuste tulemus?
9. Kuidas ja milliste tõendite alusel on tuvastatav, et joovet mõõdeti just nimelt Indrek Tarandil? Kes on tunnistajateks?

Palun eeltoodud küsimustele vastuseid teabena, mis on esitatud:
– väljatrükina operatsioonisüsteemist MIS ja/või POLIS
– koopiana patrullauto väljasõidu (patrulli) lehelt,
– koopiana sündmuskohale liikunud ekipaažile kasutamiseks väljastatud töövahenditest,
– koopiana alkoholi joobe tuvastamise vahendi taatlemisest,
– koopiana sündmuskohale saabunud politseipatrulli raportist,
– koopiana joobe tuvastamise vahendi tulemusest nö aruandest, millest nähtub joobe tuvastamise kellaaeg, koht, isik ja välja hingatud promillide tase.

Soovitud teavet soovin kirjalikult. Tulenevalt avaliku teabe seaduse §-st 18 täidetakse teabenõue viivituseta, kuid mitte hiljem kui viie tööpäeva jooksul.
Arvestades, et soovitud teave on asutusesiseselt kergesti kättesaadav (väljatrükid ja koopiate tegemine) ja seega märkimisväärset aega mitte nõudev, siis puudub politseil põhjus ja vajadus teabenõude tähtaja pikendamiseks.”

Kommentaarid