Rahvuskonservatiivne uudiste- ja arvamusportaal
Saada vihje: info@uueduudised.ee

EKRE saadikud pärivad Terviseametilt aru, kas tolle tegevus MEM Cafe kohvikuga seoses on seaduslik

-
06.01.2022
Kert Kingo, Martin Helme ja Kalle Grünthal Riigikogus. Pilt on illustratiivne.
© Uued Uudised

“Nüüdseks on kõik Eesti elanikud saanud oma igapäevaelus ja rahakoti kaudu tunda “Mina pean saama peaministriks, muidu ma suren” valitsuse aega. Selle, peaaegu aasta jooksul on suudetud toota kobarkäkke ja seadusekäkke, korruptsiooni ja muidugi valet, valet ja veelkord valet.

Juristiharidusega ja advokaadi kutsetunnistusega peaminister on jäänud korruptsioonivalitsuse liistude juurde kõiges, ka koroonaga võitlemisel. Kuigi Riigikohus ja õiguskantsler on avaldanud oma seisukoha, et piirangute ja nende ulatuse üle otsustamine peaks toimuma Riigikogu tasandil ehk seadusandlikul tasemel, siis praegune valitsus otsustas minna sahkerdamise teed ja tegi seda hoopis oma korraldusega. Korraldusega, mille sisu on primitiivne ja kohmakas.

Olles jälginud suurt riigi poolset kiusuaktsiooni OÜ MEM Kohvikud suhtes, on mul tekkinud mitmeid küsimusi, mille kohta soovin selgust. Seetõttu saatsime 4. jaanuaril koos kolleeg Kalle Grünthaliga Terviseametile päringu, mille siia alla lisan.”

Kert Kingo, EKRE Riigikogu saadik

Lp Mari-Anne Härma

Terviseamet

mari-anne.harma@terviseamet.ee

Avaldus informatsiooni saamiseks

Seoses koroona viiruse levikuga kaasnenud valitsuse kehtestatud piirangutega on avalikkuse tähelepanu köitnud Terviseameti tegevus OÜ MEM Kohvikud suhtes. Peame vajalikuks märkida, et õigusriigi peamine tunnus on, et riigi ja selle asutuste tegevus peab olema läbipaistev ja arusaadav ning seadustele tuginev.

Sellest tulenevalt soovime täpsustatavat informatsiooni ja selgitusi tekkinud küsimustele:

Kui Terviseametile oli laekunud info, et Tallinnas aadressil Vana-Kalamaja 21-1 asuva OÜ MEM KOHVIKUD omanduses olev kohvik eirab VV korralduse nr 305 punkt 10 alapunkti 7 sätestatud piirangut asus amet järelevalvet teostama, kas asutus kontrollib külastajatel vaktsineerituse, läbi põetuse, vaktsineerituga võrdsustatuse COVID-19 tõendi olemasolu ning tõendi ehtsust ja kehtivust.

1. Kuidas peaks toimuma covid-19 tõendi ehtsuse kontrollimine? Millises õigusaktis on nimetatud covid-19 tõendit iseloomustavad andmed, sellele kantud joonised ja nende täpne asetsemine, millest ettevõtja saaks ehtsuse kontrollimisel lähtuda?

2. Kas QR koodi ehtsust on võimalik visuaalsel teel hinnata? Millises õigusaktis on sätestatud sellekohased juhised?

3. Kas ettevõtjatele on läbi viidud ja võimaldatud koolitusi kõnealuse tõendi ehtsuse kontrollimise läbiviimiseks?

OÜ MEM KOHVIKUD kohvikut kontrollis PPA esmakordselt 17.11.2021 Terviseameti poolt esitatud viivitamatu ametiabi raames (NETS § 452 lg 1 alusel) mil tuvastati, et kohvikus COVID-19 tõendit ja koos sellega nõutavat isikut tõendavat dokumenti ei kontrollita. Sellest tulenevalt tehti kohvikule ettekirjutus korrakaitseseaduse (edaspidi KorS) § 28 lg 1 alusel. Nõuete täitmise osas tegi PPA veel ühe järelkontrolli samal päeval ning ka kahel järgneval päeval.

KorS § 28 lg 2 kohaselt on seaduses sätestamata juhul sunniraha igakordse kohaldamise ülemmäär 9600 eurot.

4. Mis põhjusel kohaldati OÜ MEM Kohvikud suhtes kohe esimesel korral sunniraha ülemmäära?

Nõuete täitmise osas tegi PPA veel ühe järelkontrolli samal, s.o 17.11.2021 päeval ning kahel järgneval päeval, s.o 18.11 ja 19.112021. Kõikidel kordadel tuvastati rikkumine ning kohaldati sunniraha KorS § 28 lg 2 alusel.

5. Kas OÜ-le MEM Kohvikud anti konkreetne tähtaeg ettekirjutuses toodud puuduste likvideerimiseks, s.o töötajate instrueerimiseks ja koolitamiseks, vajalike tehniliste lahenduste (IT lahendus QR koodi lugemiseks) tellimiseks ja kasutusele võtuks? Kui pikk tähtaeg (mitu päeva) sellisteks toiminguteks ja puuduste likvideerimiseks anti ja mis kuupäev oli määratud tähtajaks?

6. Kas Terviseameti hinnangul on võimalik mõne tunniga (järelkontrollid toimusid juba samal päeval ja järgmisel päeval) vajalikud tegevused ette heidetud rikkumiste kõrvaldamiseks teostada? Palun kirjeldage oma nägemust võimalikest tegevustest sellise aja jooksul.

30.11.2021 anti Terviseameti ametniku poolt kohvikule üle Terviseameti sulgemisotsus. Üleandmise juurde ja sulgemiskorralduse asendustäitmisele oli kaasatud PPA. Asendustäitmist viis PPA läbi kuni 02.12.2021 kell 09.00. Peale seda anti asendustäitmine üle Terviseameti poolt kaasatud turvafirmale.

7. Kuidas leidis Terviseamet asendustäitmiseks turvafirma? Mis kuupäeval kuulutati välja hange? Millised olid hanke tingimused? (Palun lisada link välja kuulutatud hanke kohta)

8. Milles lähtus Terviseamet turvafirma palkamisel? Millised olid olulisemad kriteeriumid?

9. Mis kuupäeval sõlmis Terviseamet turvateenuse lepingu EventSECURITY turvateenistus OÜ-ga? Kas toimusid läbirääkimised nt hinna üle?

Palun väljastada Terviseameti ja EventSECURITY turvateenistus OÜ vahel sõlmitud turvateenuse leping.

Vastavalt ATSS §-i 3, mis sätestab sunnivahendi rakendamise põhimõtted, lõikele 3 peab haldusorgan valima sunnivahendi, mis isikut võimalikult vähe kahjustades sunnib teda täitma talle ettekirjutusega pandud kohustust.

10.  Kuidas väljenduvad Terviseameti tegevuses OÜ MEM Kohvikud kaasuses eelnimetatud seadusesätte põhimõtted? Palun selgitage!

Lugupidamisega,

Riigikogu liikmed

Kert Kingo

Kert.Kingo@riigikogu.ee

Kalle Grünthal

Kalle.Grynthal@riigikogu.ee

Esitatud küsimuste vastused palun saata kirjalikult koos soovitud lepinguga e-kirja teel avalduse saatjate aadressile.

Vastavalt RKLS § 20 lõikele 1 on riigiasutused, kohalikud omavalitsused ja nende ametiisikud kohustatud Riigikogu liikmete märgukirjadele ja avaldustele vastama 10 tööpäeva jooksul märgukirja või avalduse saamisest arvates.