Rahvuskonservatiivne uudiste- ja arvamusportaal
Saada vihje: info@uueduudised.ee

Rõuge vallavolikogu pöördus Nursipalu harjutusvälja laiendamisega seoses õiguskantsleri poole 

-
20.01.2023
Rahvakoosolek Nursipalu laskevälja teemal.
© FB

Austatud õiguskantsler! Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus on Rõuge vallas asuvate kinnistute omanike poole pöördunud seoses Kaitseväe Nursipalu harjutusvälja laiendamise vajadusega. Maaomanikke on kirjalikult teavitatud, et nende omandis olev kinnistu või kinnistud jäävad Nursipalu harjutusvälja kavandatava laienduse huvialasse ning riik on huvitatud alustama läbirääkimisi, leidmaks kokkuleppeline lahendus kinnistu võõrandamiseks. Kaitseministeeriumi valitsemisala peab vajalikuks Lõuna-Eestis harjutamise võimaluste kiiret laiendamist ja näeb selleks ainsa realistliku alternatiivina olemasoleva Nursipalu harjutusvälja laiendamist.

Kaitseministeerium on teinud harjutusvälja laienduse huviala piiri kättesaadavaks internetis https://www.kaitseinvesteeringud.ee/nursipalu-laiendus/. Täiendavat informatsiooni harjutusvälja laiendamise vajaduse, kavandatavate tegevuste ja piiride kohta on jagatud läbi erinevate meediakanalite.

Nursipalu harjutusvälja laiendamiseks pole tänase seisuga ühtegi planeeringut algatatud ega otsust vastu võetud. Riigikaitseline vajadus peab antud juhul väljenduma planeerimismenetluse kaudu, milles selgitatakse välja ja kaalutakse erinevaid alternatiive ning seda, kas maa-alale on võimalik harjutusväli RelvS § 85 lõikes 1 sätestatud tegevuste läbiviimiseks kavandada või mitte. Kui planeerimismenetluses peaks selguma, et nt keskkonnamõjude tõttu pole võimalik harjutusvälja taotletavasse asukohta kavandada, oleks hetkel läbiviidavad toimingud ennatlikud ja ebaproportsionaalsed.

Isikute õigusi ja vabadusi tohib põhiseaduse § 3 kohaselt piirata üksnes ettenähtaval moel ja seaduse alusel. Isikute õigusi ja vabadusi tohib piirata üksnes kooskõlas põhiseadusega ning piirangud peavad olema demokraatlikus ühiskonnas vajalikud ega tohi moonutada piiratavate õiguste olemust (PS § 11). PS § 13 järgi on igaühel õigus riigi ja seaduse kaitsele. PS §-st 14 tuleneb seadusandliku, täidesaatva ja kohtuvõimu ning kohalike omavalitsuste kohustus tagada isiku õigused ja vabadused. Nendest põhiseaduse sätetest tuleneb õigus riigi normatiivsele ja faktilisele tegevusele, et igaüks saaks end kaitsta ja turvaliselt tunda (Riigikohtu üldkogu 16. mai 2008. a otsus asjas nr 3-1-1-86-07, punkt 23). Sellele põhiõigusele vastab ka riigi kohustus kaitsta isikuid ametnike omavoli eest Nursipalu harjutusvälja laiendamise plaanide elluviimisel.

PS § 33 alusel on igaühe omand puutumatu ja võrdselt kaitstud. Omandit ei tohi kasutada üldiste  huvide vastaselt. Käesoleval hetkel ei ole selge, kas Nursipalu harjutusvälja laiendamine toimuks üldistes huvides. Vastupidi, harjutusväljaku laiendamise plaanile on tugev vastuseis.

Kaitseministeeriumi plaan laiendada märkimisväärselt Nursipalu harjutusväljakut, mis hõlmaks edaspidi suuri maa-alasid Antsla, Rõuge ning Võru vallas, põhjustab otsest kahju nii kohalikele inimestele, loodusele, ettevõtlusele, eriti turismile,” seisab Rahvaalgatus.ee lehel seisvas petitsioonis “Ei Nursipalu harjutusväljaku laiendamisele! https://www.telegram.ee/eesti/anna-allkiri-ei-nursipalu-harjutusvaljaku-laiendamisele

PS § 13 lõikes 2 on sätestatud õigusselguse põhimõte. Õigusselguse põhimõtte kohaselt peab isikul olema võimalik piisava selgusega ette näha, missuguse õigusliku tagajärje üks või teine tegu kaasa toob. Põhiseaduse §-st 10 tuleneb õiguskindluse põhimõte. Kõige üldisemalt peab see printsiip looma kindluse kehtiva õigusliku olukorra suhtes. Õiguskindlus tähendab nii selgust kehtivate õigusnormide sisu osas (õigusselguse põhimõte) kui ka kindlust kehtestatud normide püsimajäämise suhtes (õiguspärase ootuse põhimõte). Õigusselguse põhimõtte kohaselt peab isikul olema võimalik piisava selgusega ette näha, missuguse õigusliku tagajärje üks või teine tegevus kaasa toob.Õigusselguse põhimõte kujutab endast ühtlasi ka PS § 13 lõikes 2 sätestatud riigi omavoli keelu konkretiseeringut. Selgemad ja täpsemad peavad olema normid, mis võimaldavad isiku õigusi piirata ja isikule peale panna kohustusi.

Kuna mitmed riigi huvialas olevad kinnistud asuvad Rõuge valla territooriumil, pöördun kõnealuses küsimuses Teie poole palvega anda hinnang ja seisukoht senisele Kaitseministeeriumi ja Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse tegevusele. Samuti palun Teil Nursipalu harjutusvälja laiendamise teemat vaadelda põhiseaduse valguses.

Lugupidamisega Mati Kuklane, volikogu esimees