Rahvuskonservatiivne uudiste- ja arvamusportaal
Saada vihje: info@uueduudised.ee

Ungari tutvustab uut seadust, mis peab kaitsma laste normaalset arengut

-
29.06.2021
Ungari kaitseb oma maad, rahvast ja lapsi. Pilt on illustratiivne.
© Scanpix

Uued Uudised edastavad teabelehe Ungaris vastu võetud laste kaitset käsitleva seadustekogumi kohta.

Taust: Ungari parlament võttis vastu seaduse, mille eesmärk on kaitsta lapsi võimalikult laialdaselt pedofiilide eest ning seksuaalse sisuga materjalile ligipääsemise eest. Fideszi parlamendiliikmete poolt parlamendile esitatud uue õigusakti eesmärk on karmistada sanktsioone pedofiilsete kuritegude eest ja laiendada seda tüüpi kuritegude ennetamise süsteemi.

Vasakpoolne opositsioon reageeris seaduse vastu võtmisele demonstratsiooniga ja boikoteeris plenaarhääletust, samuti asus Ungari ja rahvusvaheline vasakmeedia levitama seaduse kohta valeinfot.

Väga kallutatud tõlgenduste valguses peab Ungari valitsuspartei Fidesz vajalikuks edastada avalikkusele teavet seaduse eesmärgi kohta otseallikast.

Seaduse ainus eesmärk on kaitsta lapsi.

Nimetatud küsimuste reguleerimine kuulub eranditult rahvusparlamendi pädevusse.

Seaduse ükski osa ei ole diskrimineeriv. Kõik seaduse sätted kehtivad ainult alaealistele, s.t alla 18-aastastele lastele. On oluline rõhutada, et seadus ei ole kohaldatav üle 18-aastastele inimestele, nende seksuaalelule ja seksuaalsele orientatsioonile.

Seaduses on selgelt öeldud, et oma laste seksuaalkasvatuse üle otsustavad ainult lapsevanemad. Koolis antav haridus ei tohi olla vastuolus vanemate tahtega, see võib heal juhul olla täiendava olemusega, selle vorm ja sisu peavad olema selgelt defineeritud ja selle edastamiseks peab olema lapsevanemate nõusolek.

Seaduse sätted kaitsevad alaealisi lapsi juurdepääsu eest sisule ja reklaamile, mis kujutavad seksuaalsust omakasupüüdlikel eesmärkidel ning pornograafiat, samuti tagavad need, et lastele mõeldud platvormidel ei propageeritaks homoseksuaalsust ja soo muutmist.

Rangem pedofiilide vastane tegevus ja laste kaitse

Ungari põhiseaduse artiklid XV ja XVI sätestavad, et Ungari kaitseb lapsi eraldi meetmetega ja et igal lapsel on õigus kaitsele ning hoolele, mida ta vajab õigeks füüsiliseks, mentaalseks ja moraalseks arenguks. Alates 2010. aastast on valitsus ja valitsusparteid võtnud vastu terve hulga uusi seaduste sätteid laste huvide kaitseks.

Ungari põhiseaduse üheksas muudatus sätestab, et Ungari kaitseb laste õigust eneseidentiteedile vastavalt lapse sünniga kaasnenud soole ja tagab lapsele kasvatuse, mis on kooskõlas riigi põhiseadusliku identiteedi ja kristliku kultuuriga.

Põhiseaduse muudatusega kehtestas seadusandlik võim riigile täiendavad kohustused seoses institutsioonide kaitsega, mis tähendab, et seadusandja on kohustatud looma regulatiivse keskkonna ja reeglid, mis toimivad institutsioonide tegevuse alusena ja tagavad laste sünniga kaasnenud eneseidentiteedi muutumatu kaitse.

Võttes arvesse eelnevalt mainitut ja hiljutisi šokeerivaid ning lubamatuid juhtumeid, otsustas seadusandja luua täiendavad sätted lastele suunatud kaitse tugevdamiseks.

Selleks, et seadusandlikul võimul oleks võimalik neid kohustusi täita, tuleb lisaks põhiseaduses sätestatud üldistele reeglitele luua ka konkreetsed ja praktikas rakendatavad sätted, mille kaudu on võimalik kaitsta viidatud väärtusi.

On mõistlik eeldada, et laste terve psühholoogilise ja vaimse arengu huvides on soovituslik võimaldada lastel tutvuda teatud sisuga vaid alates sobivast vanusest. On olemas teemasid, mida teatud vanusest nooremad lapsed võivad mõista valesti ja mis võivad kahjustada laste arengut selles vanuses, või millest lapsed lihtsalt ei suuda aru saada ja mis võivad seega eksitada nende alles arenevaid moraalseid väärtusi või nende minapilti või maailmapilti.

Sellest lähtuvalt, Ungari põhiseaduse vaimus ja laste terve füüsilise ning vaimse arengu huvides, määratleb seadusemuudatus vastava sisu ulatuse, mille osas tuleb jälgida, et lapsed ei satuks erinevates meediakanalites (meedia, reklaam) sedalaadi sisu peale.

Eelpool mainitu huvides soovitakse muuta eelnõuga 2008. aasta seadust „XLVIII Kommertsreklaamimise põhinõuded ja teatavad piirangud“ selliselt, et keelatakse igasugune alla 18-aastastele lastele suunatud reklaam, mis kujutab seksuaalsust omakasupüüdlikel eesmärkidel või populariseerib või näitab kõrvalekallet sünniga kaasnenud soolisest identiteedist, soo muutmist või homoseksuaalsust.

Eelnõuga tehakse ettepanek kehtestada eeskirjad koolides toimuvatele töötubadele – muuhulgas seksuaalkasvatuse töötubadele –, mida viivad läbi küsitava professionaalse taustaga organisatsioonid ja mis on sageli loodud spetsiifiliste seksuaalsete orientatsioonide tutvustamiseks. Selliste töötubade raames püüavad mõnede organisatsioonide esindajad mõjutada laste seksuaalset arengut tegevustega, mida esitletakse petlikult kui diskrimineerimise vastu suunatud haridust; sellega võidakse aga tekitada laste füüsilisele, vaimsele ja moraalsele arengule tõsist kahju.

Muudatusega tagatakse, et lastele suunatud töötube võivad läbi viia ainult isikud ja organisatsioonid, kes on registreeritud ametlikus ja pidevalt ajakohastatavas registris.

Allikas: Ungari valitsus