Rahvuskonservatiivne uudiste- ja arvamusportaal
Saada vihje: info@uueduudised.ee

WHO pandeemialepingu ja IHR muudatuste õigusraamistik võtab endale õiguse riikidega mitte arvestada

11.03.2023
WHO peakorter Genfis.
© Scanpix

6. veebruaril 2023 avaldas Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) peadirektori aruande rahvusvaheliste tervise-eeskirjade (IHR) muudatuste läbivaatamise kohta. IHR on dokument, mis annab WHO-le õiguse kuulutada liikmesriikides välja rahvusvahelise tähtsusega rahvatervise hädaolukord (PHEIC).

Esitatud IHR-i muudatustega luuakse ülemaailmne bioturvalisuse arhitektuur, mis hõlmab tervisekontrolli, aruandlust ja juhtimist.

Muudatused on valmis vastuvõtmiseks WHO Maailma Terviseassambleel 2024. aasta mais. Muudatuste vastuvõtmiseks on vaja lihthäälteenamust, misjärel need jõustuvad 12 kuu pärast.

Lisaks IHR-ile on ettevalmistamisel rahvusvaheline pandeemialeping. Leping annab WHO-le ainuvõimu teha ülemaailmse bioturvalisusega seotud otsuseid, sealhulgas, kuid mitte ainult, ülemaailmse vaktsiinipassi- ja digitaalse identiteedi rakendamist, kohustuslikke vaktsineerimisi, reisipiiranguid ja standardiseeritud arstiabi. Leping asendab liikmesriikide seadused, sealhulgas Eesti põhiseaduse, õiguspüramiidis madalamale tasemele.

WHO Rahvusvahelise tervise-eeskirja muudatused

WHO avaldas 6. veebruaril 2023. aastal peadirektori aruande WHO rahvusvaheliste tervise-eeskirjade (IHR) muudatuste läbivaatamise kohta. 2005. aastal vastu võetud IHR on dokument, mis annab WHO-le õiguse kuulutada välja rahvusvahelise tähtsusega rahvatervise hädaolukord (PHEIC).1

Tegemist on spetsiaalse õigusliku kategooriaga, mis võimaldab WHO-l algatada teatud lepinguid ja protseduure, sealhulgas ravimi- ja vaktsiinilepinguid. IHR-i praeguste eeskirjade kohaselt peab riik vabatahtlikult nõustuma WHO soovitustega.

Uute muudatuste kohaselt on WHO-l võimalik kuulutada liikmesriigis PHEIC selle riigi vastuväite peale välja ning WHO ettekirjutuse mittejärgimine sellises olukorras võib kaasa tuua tõsiseid majanduslikke tagajärgi.

Muudatusettepanekud on valmis vastuvõtmiseks Maailma Terviseassambleel 2024. aasta mais.2 Muudatuste vastuvõtmiseks on vaja lihthäälteenamust, misjärel need jõustuvad 12 kuu pärast. Muudatusettepanekutega mittenõustuvatel liikmesriikidel on tagasilükkamise või reservatsiooni esitamiseks aega 10 kuud.

Olulised IHR-i muudatused

IHR-i kohta on esitatud 307 muudatusettepanekut.3 Pole öelda, mis jääb ja mis visatakse välja, teatud need, mis on praegu ülevaatamiseks üleval on olulisemad kui teised. Siin on mõned kõige kohutavamad:

·Huvide konfliktide lubatavus ja kallutatus. Artikli 9 kohaselt võib WHO kuulutada avalikustamata allikatest saadud teabe põhjal välja rahvatervisealase hädaolukorra. Nende allikate hulka võivad kuuluda ravimitööstus, WHO rahastajad, nagu Bill Gatesi asutatud ja rahastatud GAVI Alliance, või mis tahes arv teisi huvide konfliktiga osalejaid. WHO riskihinnangud põhinevad ka vigasel modelleerimisel ja prognoosimisel.4

·Riikliku suveräänsuse kaotamine. Artikli 12 kohaselt on peadirektoril ühepoolne õigus kuulutada välja rahvatervisealane hädaolukord ning ta ei pea enne seda konsulteerima WHO hädaolukorra komitee ja/või liikmesriigiga. Niisiis, peadirektor asendab mis tahes ja kõiki riiklikke suveräänseid volitusi. Peadirektor võib kehtestada sanktsioone ka riikidele, kes keelduvad tema ettekirjutusi järgimast.5

·PHEIC-d moodustavate olukordade laiendamine. PHEIC on praegu määratletud kui ”erakorraline sündmus” ühes riigis, mis kujutab endast ”rahvatervise ohtu teistele riikidele haiguse rahvusvahelise leviku kaudu ja võib nõuda koordineeritud rahvusvahelist reageerimist”. Muudatusettepanekute eesmärk on laiendada seda määratlust, et hõlmata selliseid asju nagu ebamäärased nakkusklastrid. Selliste klastrite tegelikke riske ei ole vaja hinnata. Väljapakutud PHEIC-i määratlus ei täpsusta, et see peab hõlmama ”rasket” või ”eluohtlikku” haigust, nii et seda saab kasutada peaaegu kõige jaoks. Ühe muudatusettepanekuga soovitatakse anda peadirektorile ka võimalus kuulutada välja ”vahepealne rahvatervise hoiatus”, kui olukord ei vasta täielikult PHEIC kriteeriumidele. Sellisel juhul oleks WHO peadirektoril ja/või piirkondlikul direktoril võimalik välja kuulutada piirkondliku tähtsusega rahvatervise hädaolukord.6

· WHO erakorraliste täidesaatvate volituste laiendamine lisada:7

I. Alaline bioseire suutlikkus

II. Õigus eraldada tervisetooteid kogu maailmas

III. Volitus töötada välja regulatiivsed suunised tervisetoodete kiireks jälgimiseks

IV. Suutlikkus “võidelda vale ja ebausaldusväärse teabe levitamise vastu” rahvaterviseürituste, ennetusstrateegiate ja pandeemia vastumeetmete kohta

V. Volitus töötada välja „koostalitlusvõime mehhanism terviseteabe turvaliseks ülemaailmseks digitaalseks vahetamiseks“, st ülemaailmne terviseandmebaas, mis võimaldab vaktsiinipasside rakendamist

Kui maailma terviseassamblee muudatusettepanekud vastu võta on riikidel nende tagasilükkamiseks vaid piiratud aeg – kuus kuud. Iga rahvas, kes pole muudatusi ametlikult tagasi lükanud, on siis nendega õiguslikult seotud ja kõik katsed neid pärast kuuekuulist ajapikendust tagasi lükata on õigustühised.

WHO pandeemialeping

WHO pandeemialeping võidakse ratifitseerida 2024. aasta mais toimuval Maailma Terviseassambleel, kui see saab vastuvõtmiseks vajaliku kahekolmandikulise häälteenamuse.8,9 Leping annab WHO-le ainuvõimu teha ülemaailmse bioturvalisusega seotud otsuseid, sealhulgas, kuid mitte ainult, ülemaailmse vaktsiinipassi- ja digitaalse identiteedi rakendamist, kohustuslikke vaktsineerimisi, reisipiiranguid ja standardiseeritud arstiabi. Oluline on see, et leping asendab liikmesriikide seadused, sealhulgas Eesti Põhiseaduse.

IHR-i muudatuste ja lepingu ohud

Kui see leping on sõlmitud, alluvad liikmesriigid WHO diktaadile isegi siis, kui kodanikud on sellised plaanid kohalike demokraatlike protsesside abil tagasi lükanud. Lühidalt öeldes loobub iga riik, kes kirjutab alla WHO pandeemialepingule, vabatahtlikult oma suveräänsusest ja kõigi oma kodanike kehalisest autonoomiast.

Nagu märkis Illinoisi ülikooli õiguskolledži rahvusvahelise õiguse professor Francis Anthony Boyle:11

Nii [IHR-i muudatused kui ka leping] on saatuslikult ohtlikud. Kas üks või mõlemad looksid ülemaailmse meditsiinipolitseiriigi, mis oleks WHO ja eriti WHO peadirektori Tedrose kontrolli all.

Kui üks või mõlemad neist läbi lähevad, saab Tedros või tema järeltulija anda korraldusi, mis lähevad torust alla teie esmatasandi arstidele.

Maailma Terviseorganisatsiooni püüdlused muuta oma rahvusvahelisi tervise-eeskirju ja WHO uue pandeemialepete lepingut peetakse rahvusvahelise õiguse siduvaks dokumendiks.

Esitatud muudatusettepanekutes kõik ”mittesiduvad” fraasid on kustutatud. Lisatud on geenipõhised ravimeetodid ning rahvatervise riskid on välja jäetud ja asendatud ”kõigi riskidega, mis võivad mõjutada rahvatervist”.

Oma veebisaidi andmetel töötab WHO, mis on ÜRO spetsialiseeritud agentuur, ”kogu maailmas, et edendada tervist, hoida maailma turvalisena ja teenida haavatavaid”. Kahetsusväärselt on aga WHO kogu maailmas tuntud oma korruptsiooni, pettuste ja propaganda vahendina.

9.–13. jaanuarini 2023 toimusid Šveitsis Genfis salajased kohtumised. Kohalviibijad arutasid võimalust muuta WHO rahvusvahelisi tervise-eeskirju (IHR).

The Defenderi vanemreporter Michael Nevradakis hoiatas, et kui kavandatavad IHR-i muudatused tehakse, võetakse WHO liikmetelt sisuliselt ära nende suveräänsus. Nagu Nevradakis varem teatas, võimaldab IHR-i raamistik juba WHO peadirektoril dr Tedros Adhanom Ghebreyesusel ”kuulutada välja rahvatervise hädaolukorra mis tahes riigis ilma selle riigi valitsuse nõusolekuta”. Esitatud muudatusettepanekud annaksid peadirektorile veelgi rohkem volitusi.

Illinoisi ülikooli rahvusvahelise õiguse professor Francis Boyle ütles Nevradakisele, et kavandatud muudatused võivad rikkuda rahvusvahelist õigust.

Boyle usub, IHR-i määrused ”on spetsiaalselt loodud selleks, et vältida riiklikke, osariigi ja kohalike omavalitsuste ametiasutusi pandeemiate, pandeemiate ravi ja ka seal sisalduvate vaktsiinide osas”.

Boyle’i muret jagab ka eriuurija James Roguski. Ta väidab, et WHO üritab globaalset võimuhaaramist, muutudes nõuandvast organisatsioonist selliseks, mida saab kirjeldada ainult globaalse õiguskaitseasutusena.

Asjaga paistab olevat kiire, kuna järjekordne pandeemia, nagu meile öeldakse, on kohe nurga taga.

Pandeemialeping põhineb vigasel eeldusel

Lisaks asjaolule, et see leping kaotab liikmesriikide riikliku suveräänsuse, WHO kavatseb kõrvaldada individualiseeritud meditsiini ja anda üldised otsused selle kohta, kuidas antud ohuga tuleb tegeleda, ning see võib põhjustada ainult tarbetuid kannatusi ja individuaalse vabaduse kaotust.

Pikaajaline plaan: kõigile sobiv tervishoid

Lõpuks rakendab WHO tõenäoliselt kogu maailmas universaalset või “sotsialistlikku” tervishoiusüsteemi osana Suurest Lähtestamisest [ja Agenda 2030-st]. Kuigi WHO-l põhinevat universaalset tervishoiusüsteemi praegu ei arutata, ei ole välistatud, et see on osa plaanist.

WHO peadirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus on varem öelnud, et tema „keskne prioriteet“ peadirektorina on tõugata maailm üldise tervisekindlustuse poole.12

Arvestades, et WHO muutis oma “pandeemia“ määratluse “ülemaailmseks haiguse epideemiaks“,13 ilma raske haiguse algse spetsiifilisuseta, mis põhjustab suurt haigestumust,14,15 pandeemia kriteeriumile vastavaks võiks teha peaaegu kõike.

Jätkusuutlikud eesmärgid kuuluvad WHO pädevusse

WHO terviseühtsuse seire algatus, mis on osa pandeemialeppest, annab samuti märku, kuhu see tegelikult suundub. Nagu selgitas Epoch Times:16

Üks tervis on kontseptsioon, mille on omaks võtnud ÜRO, Haiguste Tõrje ja Ennetamise Keskus [CDC], Maailmapank ja teised ülemaailmsed organisatsioonid.

„See termin tähendas algselt viisi, kuidas näha inimeste ja loomade tervist seotuna – mõnikord on need -, et saaksite laiemalt tegutsedes parandada inimeste tervist,“ ütles rahvatervise arst ja endine WHO epideemiapoliitika töötaja David] Bell.“

“See on kaaperdatud ja nüüd kasutatakse seda väitega, et kogu inimtegevus ja kõik biosfääri probleemid mõjutavad tervist ja on seetõttu rahvatervise pädevuses.

Seega võib rahvatervist pidada kliimaks, rassismiks või kalavarude majandamiseks ning seda kasutatakse väiteks, et süsinikdioksiidi heitkogustega tegelemine on terviseküsimus ja seega tervisealane hädaolukord.“

Inimõiguste ümberdefineerimine

Pandeemialepe määratleb ka inimõigused ümber kollektiivsete õiguste kogumiks, mis keskendub rahvatervisele. Epoch Times jätkab:17

Lepe esitleb inimõigusi kui „tervisealast võrdsust resoluutse tegevuse kaudu tervist mõjutavate sotsiaalsete, keskkonnaalaste, kultuuriliste, poliitiliste ja majanduslike tegurite suhtes.“

Kooskõlas selle kontseptsiooniga läksid sellised riigid nagu Austria nii kaugele, et kriminaliseerisid COVID-vaktsiini võtmisest keeldumise. Ameerika Ühendriikides nõudsid New York Cityt sisaldavad kohad vaktsiinipassid juurdepääsuks avalikele ruumidele, jagades selle elanikud privilegeeritud vaktsineeritud klassi ja teise astme vaktsineerimata klassi.

Kuid teised ei näe inimõigusi mitte kollektiivse tervisena, vaid pigem individuaalsete õigustena, sealhulgas sellised asjad nagu isiklik suveräänsus, üksikisikute võime ise valikuid teha, inimeste õigus kaasa rääkida neid mõjutavates meditsiinilistes otsustes, sõnavabadus ning liikumis- ja kogunemisvabadus.

Pärast Teist maailmasõda ja fašismi, natsionaalsotsialismi ja kommunismi riigi kontrolli all olevaid ideoloogiaid „mõisteti, et peab olema fundamentaalne arusaam, et üksikisikud on suveräänsed,“ ütles Bell.

Inimõiguste deklaratsioonides pärast sõda rõhutati, et isegi kriisi ajal „me sünnime õigustega, me kõik oleme võrdsed ja need õigused on puutumatud. Seda [lepingu] tegemiseks väga palju lahjendatakse või pühitakse minema.“

Värav totalitarismi juurde

Oluline on mõista, et WHO pandeemialepe muudab radikaalselt ülemaailmset võimustruktuuri ja jätab teid ilma teie kõige põhilisematest õigustest ja vabadustest. See on otsene rünnak oma liikmesriikide suveräänsusele, samuti otsene rünnak teie kehalise autonoomia vastu.

Leping on põhimõtteliselt värav ülemaailmsele, ülalt-alla totalitaarsele režiimile, kus inimõigusi, nagu me neid mõistame, enam ei eksisteeri. Bioturvalisus on õigustus rahvusvahelisele vaktsiinipassile, millele G20 just alla kirjutas, ja see pass on ka teie digitaalne identifitseerimine. See digitaalne ID on omakorda seotud teie sotsiaalse krediidiskoori, isikliku süsinikujalajälje jälgijaga, terviseandmete, haridusandmete, tööandmete, sotsiaalmeedias kohaloleku, ostuandmete, pangakontode ja programmeeritava keskpanga digitaalse valuutaga (CBDC).

Kas põhiseadusest saab mööda hiilida?

Nagu teatas Epoch Times18 on suur segadus selles, kas valitsus saab siduda riigi lepingute ja kokkulepetega ilma senati nõusolekuta (nagu nõuab põhiseadus) ja kas rahvusvahelised kokkulepped võivad põhiseadusest mööda hiilida või selle asendada.

Nagu praegu kirjutatud, pole kahtlust, et nii IHR-i muudatuste kui ka pandeemialepingu eesmärk on tühistada põhiseadus, kuna liikmesriik peaks järgima WHO soovitusi, isegi kui sellised soovitused rikuvad põhiseaduslikke õigusi. Epoch Times teatab:19

Nulleelnõus mööndakse, et rahvusvahelise õiguse kohaselt peavad riikidevahelised lepingud ratifitseerima riiklikud seadusandjad, austades seega oma kodanike õigust nõusolekule.

Eelnõu sisaldab aga ka klauslit, et kokkulepe jõustub “ajutiselt“ niipea, kui sellele on alla kirjutanud WHO delegaadid, ning oleks seega liikmetele õiguslikult siduv, ilma et seadusandjad seda ratifitseeriksid.

„Kes iganes selle klausli koostas, teadis USA konstitutsiooniõigusest ja rahvusvahelisest õigusest sama palju kui mina ning koostas selle tahtlikult, et hiilida mööda senati volitustest anda oma nõu ja nõusolekut lepingutele, jõustada see ajutiselt kohe pärast allkirjastamist,“ ütles Boyle.

Lisaks „võtab Bideni administratsioon seisukoha, et see on rahvusvaheline täidesaatev kokkulepe, mille president võib sõlmida omal soovil ilma kongressi heakskiiduta ja mis on siduv Ameerika Ühendriikidele, sealhulgas kõigile osariigi ja kohalikele demokraatlikult valitud ametnikele, kuberneridele, peaprokuröridele ja tervishoiuametnikele“ …

Bideni administratsioon vaatab üha enam rahvusvaheliste kokkulepete poole, et teha seda, mida ta kongressi kaudu ei suuda saavutada.

Viimati, kuna Bideni administratsioon ei suutnud kongressis ettevõtte tulumaksu tõsta, sõlmis ta majanduskoostöö ja arengu organisatsiooniga (OECD) rahvusvahelise lepingu,20 [et] kehtestada minimaalsed maksutasemed kõigile äriühingutele allakirjutanud riikides.

Kuigi vabariiklastest seadusandjad ütlesid, et leppel pole „teed edasi“ lepingu heakskiitmise suunas, lubavad lepingusse kirjutatud sätted välisriikidel maksustada USA-s asuvate ettevõtete kasumit karistusmeetmena, kui senaatorid seda heaks ei kiida.

Senaatorid tutvustavad seaduseelnõu, mis nõuab senati heakskiitu

Õnneks ei ole USA senatil selle lepingu tagajärgedest täiesti aimugi ja 17 vabariiklasest senaatorit eesotsas senaator Ron Johnsoniga, R-Wis. on esitanud seaduseelnõu WHO võimuhaaramise nurjamiseks.21

„WHO pandeemiaks valmisoleku leping ilma senati heakskiiduta“,22 kehtestatud 15. veebruaril 2023, nõuaks pandeemialepingu vastuvõtmiseks senati ülemvõimu (kaks kolmandikku ehk 67 senaatorit).

WHO-st tuleb välja astuda

Boyle’i sõnul3 isegi sellest seaduseelnõust ei pruugi piisata USA kaitsmiseks, kui president Biden lepingule alla kirjutaks. Boyle selgitab, selle põhjuseks on asjaolu, et leping on kirjutatud „spetsiaalselt senati heakskiitmisprotsessist möödahiilimiseks“.

Palju tõhusam strateegia oleks tema sõnul, kui kongress loobuks oma iga-aastastest annetustest WHO-le ja võtaks seejärel USA WHO-st üldse välja. Ma usun, et võib-olla tasub kõiki neid strateegiaid toetada.

Niisiis, palun kutsuge parlamenti üles toetama WHO pandeemiaks valmisoleku lepingut ilma parlamendiliikmete enamuse heakskiiduta mitte seadustama, et peatada WHO rahastamine ja lõpuks toetada Eesti Vabariigi taganemist WHO-st.

Loe ka:

· G20 ühisdeklaratsioon: vaktsiinipassid, tulevased pandeemiad – mida tähendab Ramaphosa kokkulepe SA jaoks

·”Rohkem pandeemiaid on tulemas” – dr Francis Boyle WHO leping, Bideni täidesaatva korralduse ja SA šokeeriva seotuse kohta biorelvadega

·”Suur pandeemiapettus” – bioterrorismi ekspert ja internist dr Meryl Nass tõmbab paralleele Ebola, siberi katku ja Covid-19 epideemiate vahel

Koostas Revo Jaansoo

Allikad: biznews.com (24.01.2023), mercola.com (08.03.2023)

Allikad ja viited

1 CDC rahvusvahelised tervise-eeskirjad
2, 3, 6, 7, 8 Arvamus Juris 27. veebruar 2023
4, 5 RW Malone Substack Võib 17 2022
9, 11, 16, 17, 18, 19 Epoch Times 27. veebruar 2023
12 Riiklik ülevaade 14. juuni 2017
13 Wayback Machine, WHO pandeemiaks valmisolek jäädvustatud 2. september 2009 (PDF)
14 BMJ 2010;340:c2912
15 Wayback Machine, WHO pandeemiaks valmisolek jäädvustatud 1. mai 2009 (PDF)
20 Epoch Times 4. veebruar 2023
21, 23 Epoch Times 21. veebruar 2023
22 WHO pandeemiaks valmisoleku lepingut ei sõlmita ilma senati heakskiidu seaduseta